Hoppa till sidans innehåll

SBF:s stadgar


1 Kap Allmänna bestämmelser

1§ Ändamål

Svenska Biljardförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja och administrera biljardsportens utveckling och utbredning i Sverige samt att företräda svensk biljardsport gentemot utlandet.

Förbundet administrerar i första hand poolbiljard, carambole och snooker.

2§ Sammansättning

Förbundet består av de ideella föreningar som enligt 36§ har upptagits i förbundet som medlemmar.

3§ Tillhörighet

Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till Union Mondiale De Billiard (UMB), The World Pool Billiards Association (WPA), Confédération Européen de Billiard (CEB) The European Pocket Billiards Federation, (EPBF) och European Billiards & Snooker Association, (EBSA).

Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.

4§ Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsstämman, extra förbundsstämma och förbundsstyrelsen.

5§ Distriktsorgan

Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är SDF.

6§ Medlemskap i förbundet

Varje ideell förening som uppfyller de i 36§ angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i förbundet.

Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 37§.

7§ Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästpåföljande ordinarie förbundsmöte.

8§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen.

9§ Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas av medlemsförening och SDF.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

10§ Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

 

2 Kap Allmänna bestämmelser

11§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 9§ första stycket och 10§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

12§ Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m.

Förbundsmötet får på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i förbundsstyrelsen. Sådan ledamot kan kallas till styrelsemöten och ges yttrande- och förslagsrätt.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

13§ Arbetstagares valbarhet

Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse.

Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.

14§ Legitimationskort

Person verksam inom förbundet har fritt tillträde till tävling eller uppvisning som anordnas av en till förbundet hörande organisation enligt följande:

(Här får resp SF skriva in de regler man anser skall finnas inom sin idrott. Reglerna bör även omfatta SDF i vad avser tävlingar inom resp distrikt.)

15§ Mästerskapstävlingar

Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken – SM, JSM, DM och JDM regleras i respektive grens nationella tävlingsbestämmelser.

16§ Sammansättning av styrelse m.m.

Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter , 1 ordförande och 3 suppleanter samt alltid innehålla minst 1 representant från vardera carambole, snooker och pool.

 

3 Kap Förbundsstämma

17§ Ombud

Förbundsmöte består av ombud för föreningarna.

Förening får sända ett ombud för varje röst, men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Ombud skall styrka sin behörighet att företräda föreningen. Uppgift på ombuds namn skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två dagar före förbundsmötet.

18§ Rösträtt

Vid förbundsstämman har varje förening som betalat medlemsavgift samt ej har
förfallna skulder gentemot förbundet, och i övrigt har fullgjort sina skyldigheter mot
förbundet och i förekommande fall SDF 1 (en) röst.

Förening som uppfyller ovanstående krav och dessutom under föregående
verksamhetsår redovisat fler än 60 medlemmar senast den 31 oktober erhåller en
andra röst. Förening kan inte ha fler än 2 (två) röster.

Det åligger förbundsstyrelsen att senast den 1 november upprätta röstlängd för
tiden 1 november till 31 oktober. Röstlängd skall utsändas till föreningarna senast
den 30 november.

19§ Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt

Förbundsmötet är beslutsmässigt när minst 10% av röstberättigade är närvarande och kallelse samt förberedande material skickats ut stadgeenligt.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer förutom ombuden – förbundsstyrelsen ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen motion.

Yttranderätt tillkommer RF:s representant och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid förbundsmöte får representanter för föreningar och SDF närvara.

20§ Tidpunkt och kallelse till förbundsstämma

Förbundsstämma (förbundsmöte) hålls vartannat år senast i december månad på
tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till stämman utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i
förbundets officiella kungörelseorgan och på förbundets officiella hemsida senast
tre månader före mötet.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser,
verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande period samt
förbundsstyrelsen förslag (proposioner) och inkomna motioner till förbundsmötet –
vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande- skall senast tre veckor före
publiceras tillgängligt för medlemsföreningarna.

21§ Ärenden vid förbundsstämma

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden, justera mötesprotokoll samt erforderligt antal rösträknare.

7. Behandling av verksamhets-och förvaltningsberättelser:

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gånga två verksamhetsåren.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de gångna två räkneskapsåren.

8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förvaltning.

10. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiskt plan för kommande period och av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 22§.

11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.

12. Val på två år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande.

13. Val på fyra år av växelvis tre respektive tre övriga styrelseledamöter företrädande pool, snooker och carambole.

14. Val på två år av tre suppleanter. En för varje disciplin. (pool, snooker och carambole)

15. Val på två år av två revisorer och personliga suppleanter för dessa med uppgift att granska verksamhet, räkneskaper och förvaltning inom förbundet. Minst en av revisorerna och dennes supplenat skall vara av kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor.

16. Val på två år av fyra ledamöter i Valberedningen företrädande pool, snooker och carambole.

17. Beslut om val av ombud till RIM och erfoderligt antal suppleanter.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant

Om arbetstagares valbarhet stadgas i 13§.

22§ Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober mötes året. Rätt av avge förslag tillkommer medlemsförening och SDF.

23§ Utseende av ombud till Riksidrottsmötet

Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2§ RF:s stadgar. Ombud skall utses av förbundsmötet eller om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RF samt tillställs de utsedda.

24§ Extra förbundsstämma

Förbundsstyrelsen får sammankalla till extra förbundsstämma om sådan behövs.

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsstämma, när en revisor begär det eller det begärs av medlemsföreningar som tillsammans utgör minst 25% av röstberättigade medlemsföreningar.

När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsstämma skall den inom 14 dagar kalla till sådan stämma att hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista skall vara föreningarna tillhanda senast sju dagar före stämman.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra förbundsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Extra förbundsstämma får inte äga rum under tid då RIM pågår.

Om sammansättning av rösträtt på extra förbundsstämma samt om beslutsmässighet, yttrande- och förslagsrätt vid sådan stämma, gäller vad som sägs ovan om förbundsstämma.

25§ Valberedningen

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter valda av förbundsmötet.

Valberedningen utser bland sina ledamöter ordförande samt tillsätter sekreterare.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast den 1 juli det år förbundsstämma hålls, skriftligen fråga dem vilkas mandattid går ut, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 september mötesåret, skall valberedningen meddela samtliga medlemsföreningar samt informera SDF vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.

Senast den 1 oktober får medlemsföreningarna till valberedningen avge förslag på personer för valen under 21§ 12-16 punkterna.

Senast tre veckor före förbundsstämman skall valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 21§ 12-16 punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.

Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 21§ 12-16 punkterna, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som skall förekomma.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsstämman skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

Ledamot får inte delta i diskussioner eller beslut som gäller dem själva, den post ledamoten söker eller det organ posten tillhör.

4 Kap Förbundsstyrelsen

26§ Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är, när förbundsstämma inte är samlad, förbundets beslutande organ. Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter jämte tre suppleanter valda av förbundsstämman.

För alla beslut krävs minst 4 ledamöter är ense om beslutet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ som har tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta syrelsen härom.

27§ Förbundsstyrelsen åligganden

Styrelsen åligger bl.a.

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och

förbundsstämmans beslut,

2. verka för biljardsportens utveckling och utbredning

inom Sverige samt gentemot utlandet, tillvarata

förbundets intressen och företräda Svensk

Biljardsport ävensom härvid följa utvecklingen inom

denna sport utomlands och delta i det internationella

samarbetet på biljardsportens område,

3. övervaka efterlevnaden av RF:s och gällande

internationella förbunds stadgar samt förbundets

stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler,

4. följa och stödja verksamheten inom föreningarna och

hos distrikten samt granska distriktsförbundens ,

verksamhets- och förvaltningsberättelser,

5. avge vederbörliga rapporter och yttranden,

6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser

samt förslag till verksamhetsinriktning och

ekonomisk plan för kommande period, även i övrigt

utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att

föreläggas förbundsstämman och tillse att av

förbundsstämman fattat beslut verkställs inom av

förbundsstämman fastställda ekonomiska ramar.

7. handa och ansvara för förbundets medel och material

samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka förbundets

ekonomi, förbundsstyrelsen får ej förverka mer än 10 % av det egna kapitalet per räkenskapsår utan beslut av förbundsstämma,

8. utse arrangör för förbundets mästerskapstävlingar och

svara för deras genomförande enligt gällande

tävlingsregler, godkänna internationella och

nationella tävlingar samt sanktionera svenskt

deltagande i tävling eller uppvisning utomlands,

9. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser,

10. årligen upprätta röstlängd för SDF-möten att gälla för

tiden 1 november – 31 oktober,

11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om

organisationen av förbundets kansli inom av

förbundsstämman fastställda ekonomiska ramar,

12. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra

fråga om anslutning av förening som medlem i

förbundet och om uteslutning av förening ur

förbundet,

13. senast den 31 december varje år till RF inlämna

skriftliga uppgifter om vilka föreningar som under

kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet,

14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,

15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som

krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på

begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande

till nämnden,

16. se till att aktuella stadgar och styrelseprotokoll med bilagor läggs upp på hemsidan,

17. På alla tänkbara sätt hjälpa klubbarna i deras arbete med erforderliga dokument för att erhålla ytterligare röster till Förbundsstämman samt handlägga löpande ärenden i övrigt.

28§ Prövningsrätt

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar.

Med stöd av 14 kap 8§ första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten avseende samtliga förseelser.

Styrelsen får enligt 14 kap 8§ fjärde stycket RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till något sitt organ.

5 Kap revisorer och revision

29§ Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två auktoriserade eller godkända revisorer, däribland en medlem av RF:s revisionskommitté.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 1 oktober årligen. Handlingarna skall sedan efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober

6 Kap SF-distrikt. Specialdistriktsförbund (SDF). Ombudsman

30§ SF-distrikt

Inom varje SF-distrikt skall finnas SDF som är organ för Svenska Biljardförbundets regionala verksamhet.

Förening tillhör det SDF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.

31§ SDF:s namn och SF-distriktets gränser

Norra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

Östra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Uppland, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland.

Västra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Värmland, Örebro län, Västergötland, Bohuslän-Dal, och Göteborgs distrikt.

Södra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Småland, Blekinge, Skåne och Halland.

SF-distrikt bör i fråga om administration omfatta samma geografiska område som motsvarande RF-distrikt. Beslut om annan regional indelning så att SF-distrikt omfattar fler än ett RF-distrikt eller ett eller flera län skall anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från det sagda skall efter beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande.

Innan beslut tas om SDF:s namn skall RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika idrotter men med samma geografiska gränser erhåller likartad benämning.

32§ Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

SDF, som är ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom Svenska Biljardförbundets regionala organ i enlighet med förbundets ändamål enligt 1§.

33§ SDF:s sammansättning

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Biljardförbundet och som har sin hemvist inom SF-distriktets geografiska område.

34§ SDF:s stadgar

SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Biljardförbundet fastslagna och av RS granskade normalstadgar för SDF.

Svenska Biljardförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundet att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

35§ Revisorer och revision

Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna skall SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor.

Omfattar SF-distrikt flera DF skall det DF där SDF:et har sin hemort utse revisor.

7 Kap Föreningarna

36§ Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar.

2. Föreningen på sitt program har sådan biljardverksamhet som administreras av förbundet.

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förenings namn,

5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

37§ Utträde samt uteslutning av förening

Förening som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.

Förening som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskap upphör i sådant fall genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den – trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skäligen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

38§ Distriktstillhörighet

Förening tillhör dels det SF-distrikt inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen.

39§ Rösträtt vid SDF-möte

Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.

40§ Åligganden

Förening skall

1. följa RF:s stadgar samt Svenska Biljardförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,

2. årligen erlägga fastställd årsavgift,

3. .till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av RIN avge yttrande till nämnden,

4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.

5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt

6. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till förfogande de handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i förbundet.

41§ Medlemmar i förening

Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningen intressen.

Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:S stadgar.

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningens styrelse. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som SF-styrelsen utfärdat. Är arrangören inte ansluten till Svenska Biljardförbundet får medlemmen delta endast om SF-styrelsen har godkänt deltagandet.

Uppdaterad: 01 OKT 2012 09:32

Riksidrottsförbundet

SBF_banner_biljardmagasinet2

sisuidrottsutb

Sticker SAY NO!!!

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 26
741 21 Knivsta

Besöksadress:
Eva Viding Bussell, Apoteksvägen 13 C
741 42 Knivsta

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: This is a mailto link