Hoppa till sidans innehåll

Pandemilagen


I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen. Det innebär att ni som förening är skyldiga att följa det som står i förordningen om det är ni som ansvarar för verksamheten. Enligt förordningen ska den som bedriver verksamhet vid sådana anläggningar utforma verksamhetslokaler inomhus, samt områden och utrymmen utomhus, så att trängsel undviks och så att besökare kan hålla ett säkert avstånd till varandra. Det gäller även vid in- och utpassage samt områden och utrymmen som den som bedriver verksamheten disponerar.

Verksamheten ska enligt föreskrifterna:
1. Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet)
2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
3. Tydligt anslå maxantalet
4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids
5. Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
6. Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
Åtgärderna enligt 1-4 ska enligt Folkhälsomyndigheten göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.

Folkhälsomyndigheten har publicerat ett förtydligande kring reglerna för gym- och sportanläggningar. Läs dessa här. Här framgår t ex att personal inte ska ingå i beräkningen av maxantalet, vad kravet på dokumentation innebär och på vilket sätt som utvärderingen av de vidtagna smittskyddsåtgärderna ska göras.

Beräkna maxantalet besökare
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamhet inomhus beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Folkhälsomyndigheten har förtydligat vad det innebär: Det är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg:

  • Först fastställer ni hur stor den tillgängliga ytan är.
  • Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal personer som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts, dvs vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Vad är en sportanläggning?
Med en sportanläggning avses en anläggning som huvudsakligen används för fysisk träning eller sport och som är öppna för allmänheten. En plats kan vara öppen för allmänheten även om det ställs krav på medlemskap. Lokaler som tillhör t ex bostadsrättsföreningar och arbetsplatser och som inte är tillgängliga för utomstående omfattas inte av uttrycket.

SBF har rådfrågat RF angående vilka typer av anläggningar som klassificeras som sportanläggningar. Bedömningen är att begreppet sportanläggning enligt pandemilagen och dess föreskrifter och förordning ska tolkas brett. Därmed träffas de allra flesta biljardhallar av lagstiftning. Även hallar öppna enbart för medlemmar, t ex nyckelhallar, omfattas av lagstiftningen.

Vem ansvarar?
Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig att vidta åtgärder enligt lagen, förordningen och föreskrifterna. Om det är föreningen som bedriver verksamheten är det föreningen som ansvarar för att beräkna maxantal, dokumentera, osv.

Checklista
Med gällande nationella allmänna råd och pandemilagen finns det mycket att ta hänsyn till om biljardhallen ska hållas öppen. SBF har därför tagit fram en checklista som hjälp.
Checklista (word)
Checklista (pdf)
Vi uppmanar er alla att vara kloka i era beslut. Håll er uppdaterade på vad som gäller i er region. Om den regionala smittskyddsläkaren rekommenderar att inga inomhusaktiviteter ska genomföras ska hallen hållas stängd.

Uppdaterad: 15 JAN 2021 15:44

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...