Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer och råd för biljardspel under coronapandemi

17 JUN 2020 15:02
SBF har tagit fram riktlinjer och råd för biljardspel under coronapandemi.
 • Uppdaterad: 17 JUN 2020 15:02

Från och med den 14 juni är det tillåtet att arrangera tävlingar. Med anledning av det har RF uppmanat alla förbund att ta fram riktlinjer för sin verksamhet med anledning av corona. SBF har tagit fram ett dokument med riktlinjer och råd för biljardspel med anvisningar för föreningar, arrangörer, spelare och hallägare.

SBF uppmanar alla inom organisationen att följa de framtagna riktlinjerna. De är till för att vi ska kunna utöva vår idrott på ett så säkert sätt som möjligt och begränsa smittspridningen.

Riktlinjerna publiceras i sin helhet nedan. Riktlinjerna uppdateras allt eftersom nya beslut och rekommendationer kommer från myndigheter. Besök därför regelbundet hemsidan för att ta del av den senaste versionen.

Riktlinjer och råd för biljardspel under coronapandemi 2020-06-15 (pdf)
Guide för rengöring av biljardutrustning (pdf)

------------------------------

RIKTLINJER OCH RÅD FÖR BILJARDSPEL UNDER CORONAPANDEMI

Detta dokument uppdateras allt eftersom nya beslut och rekommendationer kommer från myndigheter. Uppdateringar kring läget för biljardspel publiceras löpande på biljardforbundet.se. Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridning i samhället.

Svenska Biljardförbundet utgår från de råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). Huvudregeln är alltid att motverka smittspridning.

Svenska Biljardförbundet uppmanar alla i vår organisation att följa nedanstående riktlinjer och undvika att bli kreativa för att hitta sätt att kringgå dessa. Kom ihåg att det handlar om vår hälsa och vår omtanke om varandra. 

Myndigheternas beslut och rekommendationer
Under förutsättning att myndigheternas riktlinjer och rekommendationer följs kan verksamhet bedrivas. Med tanke på att vår idrott utövas inomhus är det extra viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har satt upp samt att göra en ordentlig riskbedömning före varje aktivitet.  

SBFs kompletterande råd och riktlinjer
Dessa kompletterande råd och riktlinjer baserar sig på myndigheternas beslut och rekommendationer och har tagits fram för att säkerställa att:

 • aktiviteter ska kunna genomföras med respekt för de bestämmelser, råd och rekommendationer som gäller under coronapandemin,
 • SBF aktivt ska verka för att minimera riskerna för smittspridning men samtidigt göra det möjligt att spela biljard.

 

Allmänt
Allmänna sammankomster för fler än 50 personer är förbjudna.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller idrotten är:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Dela inte vattenflaskor och annat som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.
 • Genomför en riskbedömning innan aktivitet genomförs. Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.
 • Ha god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Informera om allmänna hygienråd (exempelvis affischer).
 • Om möjligt håll träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 • Begränsa antalet deltagare till max 50 personer och undvik trängsel.

 Och specifikt för inomhusaktiviteter:

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Folkhälsomyndigheten: Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Gör en riskbedömning och informera
Ansvaret för verksamheten hos föreningen vilar på föreningens styrelse. Föreningen utformar själv sin verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Föreningen har stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Se till att det tydligt informeras om vad som gäller:

 • I förväg på hemsida, i sociala medier, via mejl, etc.
 • Sätt upp skyltar på anläggningen
 • Utse gärna en ansvarig som håller koll på att råden efterföljs
 • Informera alla deltagare på plats.

Använd alltid Folkhälsomyndighetens checklista för riskbedömning för att bedöma om exempelvis träningar, tävlingar och andra idrottsaktiviteter kan genomföras.  

Träningsverksamhet
För att vi ska få göra det vi tycker är roligt – att spela biljard – gäller det att skapa en säker miljö med lägsta möjliga risk för smittspridning.

 • Undvik att samla människor i större grupper.
 • Håll avstånd till varandra, minst 1,5 meter.
 • Uppmana till god hygien.
 • Var tydlig med att den som känner någon form av symtom måste avstå aktiviteten.
 • Tvätta eller sprita utrustning ofta.

Nationella tävlingar (sanktionerade tävlingar)
Svenska Biljardförbundet fattade den 22 april beslutet att inga sanktionerade tävlingar kommer att genomföras förrän tidigast den 1 september. Beslutet kan komma att ändras beroende på riktlinjer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Inga tävlingar kommer dock att arrangeras före den 1 september. 

Tävlingsverksamhet
Den 29 maj meddelade Regeringen att det från och med den 14 juni är tillåtet med tävlingsverksamhet på alla nivåer. Fortsatt försiktighet gäller. SBF uppmanar våra föreningar att folkhälsan och biljardens ansvar att motverka smittspridning ska stå i fokus och att biljardföreningar ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och enbart genomföra tävlingar om en riskbedömning utifrån smittspridningsrisken har genomförts. Detta är särskilt viktigt eftersom vår verksamhet bedrivs inomhus. 

Tänk på följande:

 • Genomför alltid en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg, se ovan under Allmänt, innan en tävling öppnas för anmälan.
 • Begränsningen på 50 personer gäller fortfarande.
 • Genomför endast tävlingar där regler för avstånd mellan personer uppfylls.
 • Användning av gemensam utrustning bör undvikas.
 • Spelare som vid tävlingstillfället, oavsett ålder, tillhör en av Folkhälsomyndighetens beskriven riskgrupp rekommenderas att inte delta i tävlingen.
 • Kommuner, arrangörer och anläggningar kan ha egna regler för verksamhet och evenemang som måste följas.

 Tävlingsarrangör ska säkerställa att tävlingen genomförs

 • Utan närkontakt mellan spelarna. Ingen handskakning innan och efter match.
 • Utan att material/utrustning utväxlas mellan spelarna och mellan spelarna och tävlingsledningen.
 • Utan gemensam samling innan tävling.
 • Utan gemensam prisutdelning.

 Tips till tävlingsarrangör

 • Uppmana deltagare att komma till tävlingen så nära inpå sin tävlingsstart som möjligt och att lämna hallen snarast möjligt efter avslutad tävling.
 • För att minska trängsel bör starttider spridas ut.
 • Funktionärer bör bära handskar.
 • Se till att toaletter städas regelbundet.
 • Tvätta eller sprita utrustning ofta, både inför och under pågående tävling. Se dokumentet Guide till rengöring av biljardutrustning.
 • Tvätta av ytor som många personer kommer i kontakt med både inför och under pågående tävling.

Se även avsnittet om rekommendationer för föreningar och hallägare nedan.  

Övrig föreningsverksamhet
När det gäller annan verksamhet som exempelvis årsmöten, utbildningar och andra typer av träffar fattas beslut av föreningen. Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april 2020 är att skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagare träffas på samma plats. 

Enligt RF kan årsmöten skjutas upp ”där rådande extraordinära situation motiverar avsteg från vad som är reglerat i förbunds- och föreningsstadgar”. Mer information kring detta finns på RFs sida Frågor och svar

Råd till spelare
Det är allas ansvar att minska risken för smittspridning. Nedan följer råd och riktlinjer du som spelare bör tänka på i samband med att du spelar biljard. 

Innan du beger dig till hallen är det bra om du vänder dig till föreningen/hallägaren för att uppdatera dig på deras riktlinjer och eventuella restriktioner. 

Åk inte till hallen om

 • Du har ett eller flera av följande symtom: huvudvärk, feber, rinnande näsa, halsont, illamående, nyser eller hostar, är andfådd, har förlorat lukt- eller smaksinne.
 • Du har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av Covid-19 under de senaste tio dagarna eller du bor med någon som är i karantän.
 • Du är i en riskgrupp definierad av Folkhälsomyndigheten.

Kom ihåg! Om du känner dig det minsta lilla sjuk ska du omedelbart avbryta träningen/tävlingen och åka hem. 

Inför spelet

 • Om möjligt boka, betala och registrera din speltid digitalt.
 • Följ Folkhälsomyndighetens råd gällande resor.
 • Undvik kollektiva färdmedel eller samåkning till hallen.
 • Kom till hallen så nära inpå din speltid som möjligt.
 • Om du måste betala på plats eller ska handla något: välj att betala med swish eller kort framför kontanter.
 • Tvätta eller desinficera händerna så snart du kommer till hallen.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer – både din motspelare och övriga personer i hallen – minst 1,5 meter.
 • Inga handskakningar innan spel.

 Under spelet

 • Se till att hallens rutiner gällande avtorkning av bord och tvätt av bollar, rack, köer, etc. mellan spel följs.
 • Om möjligt använd dina egna köer och kritor.
 • Använd helst biljardhandskar. Handskar minimerar risken att sprida smitta på bollar, duk, köer och andra ytor i hallen. Tänk på att tvätta dina handskar regelbundet. Det mest optimala är handskar där det inte finns hål för fingrarna.
 • Håll avstånd till din motspelare, minst 1,5 meter.
 • Använd digital poängräkning. Om det inte är möjligt ansvarar en av spelarna för att föra protokoll med papper och penna, i mobilen eller liknande. Använd inte gemensamma resultattavlor.
 • Låna inte kläder, utrustning, vattenflaskor, mobiltelefoner, datorer eller andra personliga tillhörigheter av någon annan.

 Efter spelet

 • Inga handskakningar för att tacka för spelet.
 • Om du ska stanna kvar i hallen: håll fortsatt 1,5-2 meters avstånd till andra personer och undvik folksamlingar.
 • Om du äter i hallen: håll god handhygien och betala med swish eller kort. Sprid ut er och håll avstånd till andra besökare.

 Rekommendationer till föreningar/hallägare

 • Gör dagligen en större rengöring av alla ytor såsom dörrhandtag, biljardbord, köer, kaffemaskiner, bardisk, bord, toaletter, handfat och alla andra ytor som besökare kommer i kontakt med. Dessa ytor skall även löpande rengöras under dagen.
 • Gör löpande rent biljardbord, rack, bollar, etc. se dokumentet Guide till rengöring av biljardutrustning.
 • Se till att det finns handsprit i hallen.
 • Se till att det finns tillräckligt med tvål och pappershanddukar vid toaletter och handfat.
 • Se till att det är tillräckligt avstånd mellan personer i lokalen. Det ska vara minst 1,5 -2 meter mellan varje person. För att uppfylla det kan eventuellt inte alla bord i lokalen användas samtidigt.
 • Anpassa antalet personer som är tillåtna i lokalen samtidigt utifrån lokalens förutsättningar. Det får aldrig uppkomma trängsel. 

Idrottens ansvar för minskad smittspridning
Organisationer, föreningar, verksamheter och företag i Sverige har en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Alla har ett personligt ansvar att hålla avstånd och undvika stora sammanhang. 

Riksidrottsförbundets information om Corona (extern länk)

Folkhälsomyndighetens information till föreningar och anläggningar (extern länk)

Viktiga datum och beslut för idrottsrörelsen:

1 april: Allmänna råd till bland annat till idrottsföreningar

16 april: Föreskrifterna ändras så att tävlingar för barn upp till 18 får genomföras

29 maj: Beslut om att tävlingar tillåts från och med den 14 juni

4 juni: Fritt att resa inom Sverige från och med den 13 juni

 

Avslutning
Observera att förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel. SBF försöker att gå ut med information så snart vi kan men det är allas personliga ansvar att hålla koll på gällande bestämmelser från myndigheterna. 

Detta dokument är att se som riktlinjer och råd för att kunna spela biljard. Myndigheternas bestämmelser, rekommendationer och råd går alltid före detta dokument. 

Med anledning av att vår idrott utövas inomhus vill vi återigen poängtera att det är mycket viktigt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för både privatpersoner och föreningar. 

Tänk på att det viktigaste är att vi förhindrar smittspridning och skyddar våra medmänniskor.

·        Anpassa antalet personer som är tillåtna i lokalen samtidigt utifrån lokalens förutsättningar. Det får aldrig uppkomma trängsel.

 

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Biljardgalan

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...