Hoppa till sidans innehåll

Dags för Riksidrottsmötet

26 MAJ 2021 13:58
I helgen är det dags för Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens högsta beslutande organ. Under helgen kommer många viktiga beslut att fattas kring vilken inriktning idrottsrörelsen och RF ska ta framöver.
  • Uppdaterad: 26 MAJ 2021 13:58

Riksidrottsmötet arrangeras vartannat år. Alla förbund som är medlemmar i RF har rösträtt på stämman. Årets möte kommer att genomföras helt digitalt. SBF har en röst som kommer att företrädas av SBFs ordförande Eva Viding Bussell.

Riksidrottsmötet inleds efter lunch på fredag och är beräknat att avslutas runt klockan 17.00 på söndag. Det kommer att bli långa dagar fulla av diskussioner. Till årets stämma har rekordmånga motioner skickats in och flera ifrågasätter RFs roll inom idrottsrörelsen.

Motioner
Det finns ett tydligt missnöje hos många förbund kring hur Riksidrottsförbundet (RF)/Riksidrottsstyrelsen (RS) bedriver sin verksamhet just nu. Det framgår tydligast i tre stycken motioner. Fäktförbundet har skickat in en motion som vill att RF ska avsäga sig rollen att ”verka i myndighetsställe” och Mångkampsförbundet har skickat in en motion som kräver en parlamentarisk utredning av idrottsrörelsen och hur medel ska fördelas. 

Den motion som på förhand har fått mest genomslag och lär göra mest skillnad är den motion som Ishockeyförbundet tillsammans med tio andra förbund har skickat in. De vill se ett ökat stöd/mer pengar till förbunden och mindre pengar till den centrala organisationen. Riksidrottsstyrelsen har i sitt svar på motionen till stor del gått motionärerna till mötes och lovar mer pengar till förbunden genom att inleda ett flerårigt arbete för att minska kostnaderna för RFs nationella och regionala verksamhet och därigenom kunna öka stödet till specialidrottsförbunden.

Andra motioner som är intressanta är en motion om att återinföra det bidragstak som tidigare fanns och som innebar att inget förbund skulle erhålla mer än 10 procent av den totala bidragssumman. Det taket togs bort i det nya stödsystemet som beslutades om på RIM 2019 och innebär att Fotbollsförbundet nu får ett antal miljoner mer i stöd.

Det har även inkommit ett antal motioner om att se över regelverket för LOK-stödet. En större översyn av systemet skulle vara intressant för att försöka hitta ett system som passar alla idrotter.

SBF skickade in två stycken motioner. En om att kvalitetssäkra begreppet Aktiv i idrott, som är en av parametrarna för fördelning av stöd. Det är flera förbund som har skickat in motioner om begreppet Aktiv i idrott. RS har besvarat dessa motioner med att ett arbete redan har inletts.

Den andra motionen SBF skickade in handlar om att införa ett uppstartsstöd för förbund som vill starta upp paraverksamhet. Idag finns det endast stöd till de förbund som redan bedriver verksamhet eller som tar över verksamhet från Parasportförbundet. RS har inte tillmötesgått oss i sitt svar på motionen.

Propositioner
Det föreligger ett antal propositioner för stämman att ställning till. Dessa har varit ute på remiss och SBF har skickat in sina synpunkter.

Uppdrag och arbetssätt  - bygger på en motion från förra RIM där RS gavs i uppgift att se över uppdrag och arbetssätt för RF SISU både centralt och regionalt. 

Strategisk plan – idrottsrörelsen har kommit halvvägs på resan mot Strategi 2025 och en utvärdering av de utvecklingsresor som har varit i fokus har därmed gjorts. En del nya prioriteringar har lagts in för att vi ska nå målen i strategin.

Förändrad röstlängd – som en del i anslutningsutredningen vid förra RIM gavs RS i uppdrag att se över röstlängden för att säkerställa balans utifrån förbundens storlek. RS valde att bredda denna utredning och kommer med ett antal förslag till justeringar. Ett av förslagen är att införa Aktiv i idrott som en parameter vid fördelningen av tilläggsröster. Idag är det endast antalet föreningar som ligger till grund för fördelningen av röster.

Idrottsövergripande elitidrottsprogram – ett nytt, omfattande elitidrottsprogram har tagits fram. Det formulerar främst ett tänkt framtida läge. Programmet innehåller mål för ökat stöd, samverkan med akademin för dubbla karriärer samt elitidrottsnära forskning. Det nya programmet innebär en kategorisering av idrotter i A, B, C eller utanför. Vilka kriterier som krävs för att hamna i de olika kategorierna framgår inte av programmet. 

Kompetensstöd till SF avseende parasport – handlar om att inrätta och erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport.

Det finns även en proposition om diverse mindre stadgerevideringar.

Medlemsansökningar
Det har inkommit nio stycken medlemsansökningar. RS rekommenderar att Svenska Islandshästförbundet, Svenska Padelförbundet och Friskis & Svettis Riksorganisation väljs in som nya medlemmar. Islandshäst och Padel råder det inga större tveksamheter kring. De förbund som det har diskuterats mest om inför är Friskis & Svettis och Svenska E-sportförbundet.

Övriga mötespunkter
Utöver ovanstående ska det självklart även beslutas kring fasta punkter som verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning med ekonomiska planer, revisionsberättelse och val. Valberedningen har nominerat Björn Eriksson till omval som ordförande.

SBF har varit aktiva inför RIM och besvarat remisser, skickat in motioner samt deltagit i olika diskussioner som förelåg remisserna. Allt utifrån att föra fram biljardens åsikter kring vad som är bäst för idrottsrörelsen. Efter att alla möteshandlingar publicerades har SBF också deltagit i diskussioner med andra förbund, och vår förbundsordförande är redo att gå upp i talarstolen under mötesförhandlingarna och föra fram synpunkter som är viktiga för biljarden. 

-----------------------------
Liten ordlista
Proposition = styrelsens förslag. Styrelsen kan ha fått i uppdrag att göra en utredning kring ett specifikt ämne och lämna förslag till beslut till stämman. Eller så kan styrelsen på egen hand besluta om att lägga fram propositioner till stämman. En proposition är ett förslag till ändring. Förslagen kan antas i sin helhet, avslås eller ändras i vissa punkter utifrån vad medlemmarna på årsmötet/stämman anser.
Motion = ett förslag till förändring inskickad av en medlem i organisationen. Medlemmen kan komma med ett ändringsförslag eller t ex föreslå att en utredning tillsätts som utreder frågan till nästa stämma/årsmöte. Styrelsen ska göra ett skriftligt yttrande över motionen och kan rekommendera stämman/årsmötet att bifalla, avslå eller anse motionen besvarad.
Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...