Hoppa till sidans innehåll

Förbundsstämman - Biljardförbundets högsta beslutande organ

03 NOV 2020 17:20
Den 14 november är det dags för Förbundsstämman - Svenska Biljardförbundets högsta beslutande organ. Men vad innebär egentligen det och hur går mötet till?
  • Uppdaterad: 03 NOV 2020 17:20

Demokratin inom idrottsrörelsen är uppbyggd på samma sätt på alla nivåer. Det är medlemmarna som har rösträtt på respektive organisations årsmöte.

Hur många röster respektive medlem har kan se olika ut. På föreningsnivå har vanligtvis alla röstberättigade medlemmar en röst. I stadgarna för föreningen, för SBF och för RF är allt kring respektive organisations årsmöte reglerat. Här hittar du information om vem som har rösträtt och förslagsrätt, när mötet ska hållas, vilka punkter som ska finnas med på dagordningen/föredragningslistan, när handlingar till mötet senast vara utskickade, vilka val som ska göras, och så vidare.

Årsmötet är organisationens viktigaste möte och det är här medlemmarna beslutar om vilken inriktning som organisationen ska ha den kommande perioden. Den 14 november är det dags för SBFs årsmöte som kallas för Förbundsstämma. Den genomförs vartannat år och är ett formellt beslutsmöte.

Förbundsstämmans innehåll
Ett årsmöte kan delas in i tre delar: preludierna, avhandling av den tid som varit, samt behandling av frågor inför framtiden inklusive val.

Preludierna
Mötet inleds med preludierna och handlar om mötesformalia. Den första punkten är: Fastställande av röstlängd. Här fastställer mötet hur många röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Alla medlemsföreningar i SBF har en röst under förutsättning att föreningen har uppfyllt vissa krav. Har föreningen fler än 60 registrerade medlemmar har föreningen två röster. Mer om det kan du läsa här. Varje förening har alltså rätt att skicka ett eller två ombud till stämman. Innan stämman skickar föreningen in en fullmakt som visar vem som är utsedd som ombud för föreningen och som därmed har rätt att föra föreningens talan och rösta på stämman.

När röstlängden är fastställd är nästa punkt att fastställa föredragningslistan och därefter att välja ordförande och sekreterare för mötet samt protokolljusterare och rösträknare. Att vara protokolljusterare innebär att du följer vad som händer på mötet, vilka beslut som fattas och så vidare. Efter mötet får du protokollet och kontrollerar då att allt är korrekt. Preludierna avslutas med att fastställa om mötet blivit utlyst på ett korrekt sätt. Det innebär att kallelse till mötet har skickats till föreningarna enligt den tidpunkt som står i stadgarna.

Avhandling av tid som varit
Här går mötet igenom vad som har hänt sedan den förra stämman. Det görs en genomgång av verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och årsredovisningen. Därefter fattas beslut om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna som är utsedda att granska organisationens verksamhet och ekonomi lämnar i sin revisionsberättelse sin rekommendation kring om styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet eller inte. Mötet följer vanligtvis revisorernas rekommendation.

Behandling av framtiden
När dessa punkter är avklarade är det dags för punkter som handlar om framtiden.
Verksamhetsinriktning och budget - Styrelsen presenterar ett förslag på verksamhetsinriktning och budget för den kommande perioden.
Propositioner/Styrelsens förslag - Styrelsen kan lägga fram förslag till mötet om t ex stadgeändringar, genomförande av projekt, större investeringar. Förslagen kan antas i sin helhet, avslås eller ändras i vissa punkter utifrån vad ombuden på stämman anser. Till årets förbundsstämma har styrelsen lagt fram fyra förslag.
Motioner - En motion är ett förslag till förändring. Rätt att skicka in motioner har föreningar som är medlemmar i förbundet. Sista datum för när motionerna ska vara inskickade finns i stadgarna. När en motion har inkommit behandlar styrelsen den och skriver ett svar. Styrelsen kan rekommendera stämman att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad.
Fastställande av föreningarnas årsavgift - På alla årsmöten ingår punkten att fastställa medlemsavgiften för den kommande perioden.

Val
Slutligen är det dags för valen. Först berättar valberedningen om sitt arbete och presenterar sitt förslag på kandidater till de förtroendeposter som ska väljas. Valberedningen ska i sitt uppdrag hitta de mest lämpliga kandidaterna för de olika förtroendeposterna. Har valberedningen gjort ett bra arbete brukar dessa personer bli valda. Men på mötet är det fri nominering från röstberättigade ombud. Att tänka på om man vill nominera någon på plats på mötet är att den personen man nominerar måste vara tillfrågad och ha tackat ja till bli nominerad. Personen måste också vara röstberättigad medlem i en förening för att kunna bli vald.

Begära ordet och/eller lämna förslag ”yrka”
Alla som är ombud har rätt att begära ordet och/eller lämna förslag under mötet. Att lämna ett förslag kallas på mötesspråk för att yrka eller lämna in ett yrkande. Yrkanden lämnas in skriftligt. Om du t ex inte håller med om det förslag som är lagt av styrelsen kan du yrka avslag på förslaget.

Beslutsordning och röstning
Hur beslut fattas på stämman, vilken typ av majoritet som krävs och hur röstningen går till kan du läsa här. På en vanlig stämma där alla ombud befinner sig i samma lokal fattas beslut vanligen genom acklamation, vilket betyder att ombuden svarar JA om de bifaller förslaget. När mötet genomförs digitalt blir det omvänd acklamation. Det innebär att förslaget går igenom om ingen begär ordet och lämnar in ett motförslag.


Sista anmälan till förbundsstämman är den 8 november. Info om anmälan hittar du här
Praktisk information inför biljardförbundets första digitala stämma hittar du här
Samtliga handlingar inför stämman hittar du här
Information om mötets genomförande hittar du här

Har du frågor om föreningsdemokrati, föreningens årsmöte, osv. kan du kontakta Sofia på This is a mailto link. Biljardförbundet bedriver under 2020-2021 projektet Framtidens Biljardförening. Syftet med projektet är att öka kompetensen kring att leda och arbeta ideellt i en biljardförening. Vidare är syftet med projektet att öka kunskapen hos våra föreningar och aktiva om föreningskunskap, demokrati och den svenska idrottsrörelsen.

I förlängningen är syftet med projektet att samtliga biljardföreningarna ska ha en god föreningsmiljö och kunskap kring demokrati och delaktighet. Målet är att våra föreningar ska hålla en hög kvalitet så att fler väljer att bli medlemmar, väljer att stanna kvar i föreningen och väljer att engagera sig.

Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...