Hoppa till sidans innehåll

Historisk förbundsstämma genomfördes digitalt

18 NOV 2020 16:24
Årets förbundsstämma ägde rum lördagen den 14 november, för första gången i digital form på grund av corona-situationen i landet. Ombud från 18 föreningar deltog i stämman.
 • Skapad: 18 NOV 2020 16:24

Coronapandemin satte käppar i hjulet för att kunna organisera årets förbundsstämma på sedvanligt sätt. Istället genomfördes den digitalt via mötesverktyget EasyMeet, som använts av många andra förbund under året när de tvingats ställa om från analogt till digitalt förbundsmöte. För att säkerställa att allting skulle löpa så smidigt som möjligt tog förbundsstyrelsen in extern hjälp i form av Leif Sunje, vice ordförande i Internationella Aikidoförbundet, samt Sofia Arnbom från Budo- och Kampsportförbundet som arbetar med föreningsdemokrati och årsmöten. Leif och Sofia har gemensamt lett ett tiotal digitala stämmor i år och var till stor hjälp under hela förberedelseprocessen. De fungerade även som mötesordförande och mötessekreterare under själva stämman.

 

Preppning pågår på Idrottens Hus inför den historiska förbundsstämman

På dagen för stämman samlades ett litet gäng på förmiddagen på Idrottens Hus för att förbereda mötet. Förutom Leif och Sofia fanns även förbundsordförande Eva Viding Bussell, Daniel Silvennoinen från valberedningen och Andy Nettleton från styrelsen på plats, liksom förbundets utvecklingskonsulent Sofia Asp och förbundets projektledare Jessica Pettersson, som skötte den tekniska biten med mötesverktyget.

Mötesdeltagarna hade uppmanats att logga in före stämman för att testa ljud och bild på sina datorer tillsammans med oss, vilket många också gjorde. Själva mötet flöt därför på väldigt bra, utan några tekniska missöden. Stämman startade strax efter kl 13.30 på lördagen och avslutades ca 16.30, med en kort paus i mitten. De diskussioner som uppstod rörde främst verksamhetsinriktningen, i synnerhet barn- och ungdomsverksamheten, samt förslaget om nya årsavgifter. Överlag hölls dock diskussionerna korta och i god ton.

Förslaget om nya årsavgifter hade i sista stund reviderats av förbundsstyrelsen inför stämman. Förslaget innebar från början att dagens enhetliga avgiftssystem skulle delas upp i tre nivåer: små föreningar (upp till 20 medlemmar och 1000 kr/år i årsavgift), mellanstora föreningar (21-100 medlemmar och 3000 kr/år), samt stora föreningar (101 eller fler medlemmar och 5000 kr/år). Med tanke på den mycket positiva utvecklingen av våra förenings- och medlemsantal är det betydligt fler föreningar än i våras som nu står på gränsen till över 100 medlemmar, vilket lite motverkar syftet med styrelsens förslag där fokus låg på att underlätta för små föreningar. Efter samråd enades därför styrelsen om att stryka den tredje och högsta nivån, men behålla de två lägre nivåerna oförändrade.

 

Här föredras punkten Byte till kalenderår av vice ordförande Sven Junghagen

För varje punkt på agendan gjordes en kort föredragning av någon från förbundsstyrelsen, som förklarade bakgrunden och poängen med förslaget eller redovisningen. Punkten bifölls eller avslogs därefter av delegaterna genom så kallad omvänd acklamation – eftersom mikrofonerna för alla deltagare automatiskt var avstängda utom för den som hade ordet ställde mötesordföranden frågan om någon hade något emot att mötet biföll punkten. I så fall fick man begära ordet och yttra sig. Om ingen begärde ordet ansågs att mötet hade bifallit förslaget. I de beslut som gällde stadgeändringar genomfördes omröstningar så att det tydligt framgick att besluten fick två tredjedelars majoritet. Under dessa förslag sattes en omröstning upp i systemet och de röstberättigade ombuden fick rösta på bifall eller avslag.

 

Här är i korthet de punkter som föredrogs och som alla bifölls av stämman:

 • Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gångna två åren
 • Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de gångna två åren
 • Revisorernas berättelse för de gångna två åren
 • Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för de gångna två åren
 • Förbundsstyrelsens förslag till strategi 2020-2025, verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan för 2020-21
 • Förbundsstyrelsens propositioner:
  • Byte till kalenderår fr o m 2021-01-01 samt förlängning av innevarande budgetår t o m 2021-12-31
  • Stadgeändringar med anledning av ändringar i RF:s stadgar
  • Styrelsearvoden beslutas av stämman och baseras på prisbasindex
  • Verksamhetsidé och värdegrund för Svenska Biljardförbundet
 • Inkomna motioner: Motionärerna var nöjda med förbundsstyrelsens yttranden över motionerna.
 • Förbundsstyrelsens reviderade förslag om årsavgifter
 • Förbundsstyrelsens förslag om styrelsearvoden för kommande mandatperiod

 

Som avslutning på stämman genomfördes val till den nya styrelsen. Även detta en historisk händelse, då vi för första gången har fått en jämställd styrelse i Svenska Biljardförbundet! Direkt efter stämman genomförde styrelsen sedan ett konstituerande möte.

Förbundsstyrelsen fram till nästa stämma har följande sammansättning:

Ordförande:   Eva Viding Bussell, JoLo BC (Stockholm)                                 

Vice ordf.:       Sven Junghagen, Interpool BK (Malmö)

Kassör:             Ann-Sofie Löfgren, JoLo BC (Stockholm)

Ledamot:         Anna-Karin Bedeus, Stockholms BS (Stockholm)

Ledamot:         Malin Lindström, Kumla BC (Kumla)

Ledamot:         Andy Nettleton, Stockholm SBK (Stockholm)

Ledamot:         David Pennör, BK Borgen (Helsingborg)

Suppleant:      Lennart Efraimsson, BK Milen (Göteborg)

Suppleant:      Sam Mubarak, Västerås BK (Västerås)

Suppleant:      Thea Svanberg, Karlskoga BK (Karlskoga)

 

På stämman valdes även följande poster:

Valberedning: Johan Hansson (Stockholm SBK), Pernilla Hovander (Familjens BF) samt Daniel Silvennoinen (Stockholms BS)

Extern revisor: Björn Hedström, Moore Ranby AB, Göteborg

Internrevisor: Charlotte Breitcreuz

Suppleant internrevisor: Louise Furberg

Skribent: SBF
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...