Hoppa till sidans innehåll

Nyårskrönika 2019 - De tre F:ens år

04 JAN 2020 12:13
2019 var ett händelserikt år för svensk biljardsport. Ett paradigmskifte ägde rum inom svensk idrottsrörelse där Biljardförbundet var ett av de förbund som drabbades hårdast av RF:s nya riktlinjer för medlemskap.
  • Uppdaterad: 04 JAN 2020 12:13

 

2019 – De tre F:ens år

2019 har varit ett år som för förbundsstyrelsens del präglats av tre F: Finanser, Förändringar och Framtidsplaner. Det första halvåret innebar mycket påverkansarbete avseende de propositioner som Riksidrottsstyrelsen la fram till Riksidrottsmötet i maj om nya regler för medlemskapet i RF, bland annat en förändring av storlekskriteriet, samt nya stödformer. Trots intensivt arbete från framför allt många mindre förbund beslutade stämman i stort sett i enlighet med de förslag som var framlagda. Därefter har vi fått arbeta hårt för att kunna uppfylla de nya reglerna och riktlinjerna från RF när det gäller våra ekonomiska förutsättningar, och i samband med det har vi också diskuterat hur biljardsporten behöver förändras på kort och lång sikt för att utvecklas och stärkas på bästa sätt.

 

FINANSER

Vi har under året konstaterat en del brister i vårt sätt att arbeta med ekonomin, och att åtgärda dem har nu högsta prioritet inför 2020. För att gå rakt på sak: SBF går back ca 380 000 kronor för räkenskapsåret 2018/19. Det finns flera förklaringar till detta negativa resultat, och jag kommer att gå in på dem längre ned i texten, men i det osäkra ekonomiska läge som förbundet befinner sig i just nu är detta naturligtvis inte acceptabelt. För de närmaste två åren har vi en relativt tydlig bild av vilka intäkter vi kommer att ha, men från och med 2022 kommer troligen en stor del av RF:s ekonomiska stöd att försvinna. Det är med andra ord extremt viktigt med en noggrann kostnadskontroll och budgetering framöver för att kunna skapa en så effektiv verksamhet som möjligt, och samtidigt skapa nya möjligheter att få in andra inkomstkällor.

De poster som har blivit högre än budgeterat är framförallt administrativa kostnader avseende styrelsen, bokföringen och förbundet i allmänhet. Underskottet beror till viss del på att vi fick ändrade ekonomiska förutsättningar under perioden, bland annat fick vi år 2018 minskat anslag från RF med 300 000 kr. En annan anledning är det påverkansarbete jag nämnde i början på denna krönika. Det var kostnader som vi inte budgeterat för men som vi ändå ansåg att vi skulle genomföra för att det var viktigt för förbundets framtid.

Underskottet beror också delvis på brister i våra rutiner för budgetering och uppföljning. En del kostnader har vi inte kunnat förutse, andra har vi inte kunnat finansiera på det sätt vi hade tänkt oss, ytterligare andra har budgeterats men kostat mer än planerat i slutänden.

Styrelsen har nu påbörjat en grundlig genomgång av förbundets ekonomi. Vi granskar bland annat vår verksamhet från 2017 fram till 2021, för att säkerställa en så genomarbetad budget som möjligt inför kommande år. Jag vill stryka under att de besparingsåtgärder som vi flaggade för under hösten inte har något att göra med förra verksamhetsårets underskott, utan var kopplade till det besked vi tidigare fick från RF att vi inte skulle få något bidrag för barn- och ungdomsverksamheten från år 2020, och att vårt allmänna stöd också skulle minska i omfattning. RF backade dock i frågan om barn- och ungdomsstöd och där får vi nu bidrag under övergångsperioden 2020-21. Beslutet om vårt allmänna stöd står däremot fast, och innebär att vi år 2020 får 90 % av de medel vi hade i år, och 80 % år 2021. Från år 2022 vet vi att förutsättningarna kommer att bli ännu tuffare genom minskade bidrag. Styrelsen kommer därför de kommande åren lägga mycket kraft på förbundets ekonomiska förutsättningar. 

Alla beslut som styrelsen fattar finns naturligtvis protokollförda. Styrelseprotokollen kan ni läsa på hemsidan, och är det något specifikt ni undrar över gällande förbundets ekonomi är ni alltid välkomna att kontakta oss. Jag vill dock gärna bemöta en del av de påståenden som har förts fram av våra medlemmar.

-   SBF har fortfarande ett eget kapital på ca 1,4 miljoner, trots förra årets minusresultat.

-   Styrelsemedlemmarnas arvoden har minskat varje år sedan 2017, trots en stadigt ökande arbetsbörda. Man bör ha i åtanke att vi idag är tio styrelsemedlemmar som alla är engagerade och gör sin del av arbetet. Dessutom betalas numera våra arvoden på ett korrekt sätt, dvs som lön, vilket innebär att även skatter och arbetsgivaravgifter måste betalas. Sammantaget blir det en relativt hög summa för hela styrelsen, även om det individuella arvodet i sig är blygsamt. För 2017 betalades totalt 145 000 kr ut i arvode, för 2018 95 000 kr och för 2019 har hittills 39 000 kr betalats ut (arvoden för andra halvan av 2019 är ännu ej fastställda). Beloppen är exkl skatter och arbetsgivaravgifter.

-   Kostnaderna för kansliet på Idrottens Hus i Stockholm samt tjänsten som föreningsutvecklare för 2018-2019 har helt och hållet finansierats av Idrottslyftet. Först från år 2020 kommer kansliet att behöva bekostas av SBF:s egen budget. Idrottslyftet är riktade medel som SBF enbart får använda till specifika insatser godkända av RF, och där alla medel som inte har använts av antingen förbundet eller föreningarna vid årets slut måste betalas tillbaka till RF.

-   Tjänsten som föreningsutvecklare 2020-2021 kommer att vara på 50 % och finansieras i sin helhet av projektmedel som RF har beviljat för vårt projekt ”Framtidens Biljardförening”. Detta belastar därmed inte SBF:s allmänna budget.

-   SBF:s bokföring flyttades under 2018 över till RF:s ekonomiavdelning för att säkerställa kvaliteten på redovisningen. Av förklarliga skäl har det varit svårt att förutse hur pass mycket arbete detta skulle innebära, och bokföringen har också medfört högre kostnader än beräknat. Detta område är därför ett av dem som granskas just nu för att se hur vi kan förbättra effektiviteten och minska kostnaderna nästa år.

-   Ökade kostnader för styrelsemöten och förbundets allmänna arbete beror till stor del på att styrelsen sedan 2017 dels har varit mer aktiv i sitt styrelsearbete än föregående styrelse, dels har genomfört flera initiativ för att både engagera medlemmarna och öka styrelsens kompetens. Vi har organiserat föreningskonferenser, startat Biljardgalan, varit med på utbildningar och möten hos RF, representerat Sverige vid internationella årsmöten, varit med och arrangerat internationella tävlingar, med mera. Rent krasst kostar det mer om man vill vara ett förbund som faktiskt gör saker för att utveckla sporten. Däremot behöver vi bli bättre på att förutse kostnader och även prioritera bland våra engagemang.

-   Inga styrelsemedlemmar har någonsin fått gratis resa och startavgift till tävlingar.

Styrelsen är nu mitt upp i ett gediget arbete med att gå igenom verksamheten och klubba en uppdaterad budget för i första hand 2019/20, men också lägga en budget för åren 2020-2022 inför förbundsstämman i slutet av nästa år. Styrelsen kommer dessutom att lägga fram flera propositioner inför stämman som avser ekonomin, bl a förslag att införa kalenderår istället för brutet år samt att stämman ska godkänna styrelsens arvodering (vilket märkligt nog inte finns reglerat i stadgarna idag).

 

FÖRÄNDRINGAR

De förändringar jag nämnde i inledningen är inte bara av ekonomisk karaktär, även om de kanske är de mest akuta. Vi behöver bli mer kostnadsmedvetna, mer kostnadseffektiva och framförallt bättre på uppföljning. Mer professionella helt enkelt. Vi är ett litet förbund och det är tyvärr lätt att fastna i tankespåret att ett litet förbund inte kan, ska eller behöver arbeta som de större förbunden.

Det finns de som anser att biljarden inte hör hemma i RF och att sporten utvecklas bäst på egen hand. Jag är helt övertygad om att det skulle fortsätta spelas biljard ute i landet även om förbundet inte fanns, och antagligen skulle det även existera någon form av tävlingsverksamhet. Men även om tävling är en stor del av vår verksamhet är det faktiskt inte allt, och där är stödet från RF oerhört viktigt. Utan det skulle vi inte ha råd att skicka spelare på EM eller VM, satsa på våra juniorer, skapa nätverk med andra förbund och organisationer nationellt och internationellt, ha ett kansli som kan ge service till föreningarna, skapa projekt för att bredda vår sport, och så vidare.

Om man tycker att allt detta är ointressant är man också emot att biljarden utvecklas och blir en relevant del av den svenska idrottsrörelsen. Vi är en gammal, traditionsrik sport och det innebär att vi både behöver bevara de traditioner som kännetecknar oss samtidigt som vi moderniserar oss för att tilltala fler.

Detta innebär förändringar på ett annat, mer grundläggande sätt. Det rör vår kultur, våra normer och hur vi tycker att saker ska vara i vår sport. Det är inga lätta saker att ändra på, och inget som ska göras för sin egen skull. Det är inte heller en förändring som förbundsstyrelsen kan genomföra på egen hand. Det här gäller alla föreningar, alla föreningsstyrelser och alla enskilda spelare. Det är ett långsiktigt arbete, och det kommer säkert gnölas en del på vägen om att det är onödigt och bortkastad tid, varför ändra på något som funkar?

Men om vi vill fortsätta utvecklas och växa, och bli en sport som många väljer att utöva, då måste vi göra det jobbet. Varför nöja oss med det lilla vi har om vi har chansen att bli ännu bättre? Svensk biljardsport har verkligen allt att vinna på att få in fler tjejer, fler kvinnor, fler funktionshindrade, fler invandrare, fler minoriteter, fler ungdomar, fler pensionärer och så vidare. Biljard ÄR en sport för alla – så varför syns det inte i statistiken?

Framförallt finns det ett fokus inom hela idrottsrörelsen att få in fler kvinnor inom idrotten, och RF har numera ett stadgekrav på att alla förbund ska ha en fördelning på 40/60 i sin förbundsstyrelse samt valberedningen. Klarar man inte det kravet riskerar man att bli av med hela sitt ekonomiska stöd. Med andra ord, en rejäl piska för att få saker att hända.

För biljardens del kommer detta förändringsarbete att ta konkret form under 2020 genom två olika projekt: Jämställdhetsprojektet ”Kön har inget kön”, med målet att öka antalet kvinnor och tjejer inom biljarden, och föreningsprojektet ”Framtidens Biljardförening”, där ett antal föreningar får hjälp och stöd av SBF och SISU för att utveckla sin förening. Båda projekten är på två år och har beviljats medel av RF. De belastar alltså inte förbundets ekonomi alls. Ett tredje projekt som hittills är utan namn rör parabiljarden, där det finns planer på att söka medel hos Allmänna Arvsfonden för ett projekt för att öka antalet paraspelare i biljard, samtidigt som vi utbildar föreningar och ledare i hur man bemöter spelare med olika typer av funktionsnedsättning.

Föreningarna, och även de enskilda spelarna, spelar givetvis en nyckelroll i allt detta. Vi i förbundsstyrelsen kan planera och sätt upp hur många mål som helst, i slutänden är vi ändå helt beroende av att vi har med oss föreningarna i vad vi vill göra och hur det ska göras. Här vill jag återigen poängtera att det inte handlar om ett ”vi och dem”. Förbundsstyrelsen består av personer från biljardsporten, de kandidater som ni har röstat fram på årsstämman. Kandidaterna är i sin tur personer som föreningarna har nominerat till valberedningen. Med andra ord, ni bestämmer vilka som sitter i förbundsstyrelsen. De kompetenser som styrelsen har beror helt på vilka personer ni röstar in. Finns det ingen med ekonomisk kompetens bland kandidaterna får det vissa konsekvenser. Saknar ordföranden ledaregenskaper får det andra konsekvenser. Vill man att styrelsen ska arbeta med att få in sponsorer är det bra om det finns kompetens och erfarenhet från detta område. Och så vidare.

Det är självklart att det ska ställas krav på förbundsstyrelsen vad gäller uppföljning av ekonomin och planering av framtida verksamhet. Det är därför vi sitter där, i mångt och mycket. Vi har ett stort ansvar att förvalta medlemmarnas resurser och det är inget som någon av oss tar lätt på. Men jag skulle också vilja att både föreningar och enskilda spelare lyfter blicken från sitt eget biljardbord ibland och försöker sätta sig in i vad förbundsstyrelsen gör. Att vara engagerad och kunnig inom biljarden räcker långt, men ofta behövs det mer specifika kunskaper för att t ex ta fram en årsredovisning, skriva en förbundsstrategi eller locka sponsorer, och det behöver avspegla sig i valberedningens arbete inför varje årsstämma. Vi har kommit en bit på vägen när det gäller att professionalisera styrelsearbetet men vi har mycket kvar att göra. 

 

FRAMTIDSPLANER

Med detta sagt vill jag ändå hävda att vi för närvarande har en kunnig och engagerad förbundsstyrelse, med många idéer och förslag om hur vi ska förbättra och utveckla vår gemensamma kärlek, biljardsporten. Vi har organiserat oss på ett sätt som vi hoppas ska leda till resultat inom många områden, med utskott och utskottsansvariga för t ex PR & Marknadsföring, Barn & Ungdom, Elitutveckling, Föreningsutveckling med mera. Grenkommittéerna har fått en tydligare definierad arbetsbeskrivning för vad de ska arbeta med och ansvara för. Vi har tagit fram en långsiktig strategi och en verksamhetsplan fram till 2025, och arbetar nu för att ta fram riktlinjer och policies för ett antal olika ändamål, med syftet att underlätta arbetet för både förbundsstyrelsen och övriga inblandade i verksamheten.

På agendan för 2020 står bland annat Svenska Biljardförbundets 80-årsjubileum samt förbundsstämman som äger rum under hösten. Vi har också förändringar på gång inom poolens tävlingsverksamhet, vi ska dra igång de projekt för jämställdhet och föreningsutveckling som jag nämnde ovan, det är stort fokus på att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, och naturligtvis också hela vår vanliga löpande verksamhet med rankingtävlingar, SM, internationella tävlingar och så vidare.

Kort sagt, Svenska Biljardförbundet befinner sig i en ovanligt spännande fas just nu. Det är en stor ära och samtidigt en stor utmaning att få leda förbundet under denna tid, och jag tackar för ert förtroende. Jag ska villigt erkänna att det stundtals kan kännas lite överväldigande och det är lätt att tvivla på att man gör rätt val eller fattar rätt beslut. Men det positiva överväger helt klart det som ibland känns jobbigt, och vi har åstadkommit en hel del på ganska kort tid. Vi har ett intensivt år bakom oss och det finns inget som tyder på att nästa år blir mindre hektiskt, men jag och hela förbundsstyrelsen är lite mer erfarna, lite säkrare i sadeln och väldigt taggade på att få sätta alla våra planer i verket. Återigen, stort tack för ert stöd! Det är för er vi gör det här och vi är väldigt glada över alla diskussioner, förslag och funderingar som vi ser ute på forumen och som vi hamnar i när vi träffar er på tävlingar och konferenser. Konstruktiv kritik och feedback är den enda vägen framåt, och jag hoppas få se mycket sådant under 2020.

Tack för att ni har tagit er tid att läsa ända hit. Vi ses på hallen!

Eva

 

Skribent: Eva Viding Bussell
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Anmälan till föreningskonferensen

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...