Hoppa till sidans innehåll

Rapport från förbundsstämman

05 APR 2022 14:16
I lördags genomfördes förbundsstämman. Här följer en kort rapport från stämman där bland annat en ny förbundsordförande valdes.
  • Uppdaterad: 05 APR 2022 14:16

Förbundsstämman genomfördes även denna gång digitalt via Easymeet. Timmarna innan stämman fanns det möjlighet för ombuden att logga in och testa att ljud och bild fungerade tillsammans med oss. Något som de flesta ombud gjorde. Stämman genomfördes sedan snabbt och smidigt utan några tekniska problem.
 
Stämman inleddes med att förbundsordförande Eva Viding Bussell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Därefter fick hon mötets godkännande att redan här lämna över ordet till den tilltänkta mötesordföranden Thomas Claesson eftersom det digitala formatet innebär att mötet körs via en kontrollpanel där mötesordförande satt tillsammans med kansliet som körde själva mötet i systemet.
 
Thomas Claesson valdes sedan formellt till mötesordförande under punkten 4 på dagordningen och lotsade oss med trygg hand genom hela stämman. Stort tack till Thomas!
 
Perioden som varit
Eftersom vi vid den förra stämman beslutade om att ändra verksamhets- och räkenskapsår till kalenderår behandlade den här stämman perioden 1 juli 2020 – 31 december 2021.
 
Eva Viding Bussell redogjorde kort för verksamhetsberättelsen för perioden. Corona har givetvis i stor utsträckning påverkat vår verksamhet men ett antal utvecklingsinsatser kopplade till våra projekt har kunnat genomföras. Bland annat har hemsidan spelabiljard.nu tagits fram inom ramen för Rörelsesatsning i skolan, ett mycket lyckat pilotprojekt för Biljard för äldre har genomförts i tre pilotföreningar, två tränarutbildningar håller på att tas fram och en föreningskonferens med tema Engagemang för utveckling har genomförts. En mycket viktig milstolpe under perioden var att vi nådde målet med 50 stycken medlemsföreningar. Det innebär att vi nu klassas som ett större förbund inom RF. 
 
När restriktionerna släppte lite under hösten genomfördes SM i alla tre grenar samt internationella mästerskap. 
 
Förbundets kassör Ann-Sofie Löfgren redogjorde för periodens räkenskaper och förbundets externa revisor redogjorde för revisionsberättelsen och tillstrykte styrelsen ansvarsfrihet.
Några av händelserna under 2020-2021
 
Kommande period
När perioden som varit lagts till handlingarna var det dags att behandla de punkter som avser den kommande perioden. Eva Viding Bussell redogjorde för verksamhetsinriktningen för 2022-2023 och Ann-Sofie Löfgren för budgeten. Verksamhetsinriktningen bygger på strategi 2020-2025 som fastställdes på förra stämman. Satsningar på barn- och ungdomsverksamhet, föreningsutveckling och färdigställande av tränarutbildningarna är några exempel på prioriterat arbete under perioden. Hela verksamhetsinriktningen och verksamhetsplanen hittar ni här.
 
Roger från BK Paradis ställde en fråga om vilket arbete som sker kopplat till marknadsföring och kommunikation. Förbundsstyrelsen svarade att kommunikation är ett mycket viktigt område som det hittills inte funnits så mycket utrymme att satsa på men att satsningar nu kommer att göras. Under 2022 kommer bland annat en kommunikationsstrategi för förbundet att tas fram.
 
En motion från Stockholms Biljardsällskap angående satsning på juniorverksamhet hade inkommit till stämman. Föreningen, genom Daniel Silvennoinen, framförde varför de skickat in motionen. Förbundsstyrelsen höll med om att satsningar på barn- och ungdomsverksamhet är mycket viktigt för sportens framtid och fortsatta utveckling. Styrelsen besvarade motionen med att barn- och ungdomsverksamhet är ett högt prioriterat område som finns med i verksamhetsinriktningen samt att det finns mycket medel avsatta för utvecklingsarbete kopplat till barn- och ungdomsverksamhet. Det innefattar bland annat de nya tränarutbildningarna, föreningsprojektet #spelabiljard där alla föreningar som vill bedriva barn- och ungdomsverksamhet kan vara med och få stöttning, projektet inom rörelsesatsning i skolan med hemsidan spelabiljard.nu, osv.
 
Val av förbundsstyrelse
Valberedningen genom Daniel Silvennoinen redogjorde för sitt arbete med att hitta bra kandidater till de valbara posterna. Stort fokus har lagts på att hitta en bra kandidat att ersätta Eva Viding Bussell som förbundsordförande. En enhällig stämma valde Andy Nettleton till ny förbundsordförande.
Sven Junghagen och David Pennör blev omvalda som ledamöter och Sam Mubarak valdes till ny ledamot efter att tidigare ha varit suppleant.
Tobias Andersson och Bojan Krstic valdes till nya suppleanter och Thea Svanberg blev omvald.
Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström och Ann-Sofie Löfgren har två år kvar på sin mandatperiod som ledamöter.
Andy
Andy Nettleton valdes till ny förbundsordförande
 
Revisorer och valberedning
Till revisorer valdes Eva Sjölind som ny extern revisor med Martin Nilsson som personlig suppleant. Förbundets tidigare revisor Björn Hedström lämnade uppdraget eftersom han går i pension.
Lotta Breitcreuz blev omvald som intern revisor med Louise Furberg som suppleant.
 
Johan Hansson, Pernilla Hofvander och Daniel Silvennoinen blev omvalda som ledamöter i valberedningen.
 
Avslutning
Eva tackade för ett väl genomfört möte samt tackade för förtroendet att ha fått leda förbundet under fem år.
Förbundsstyrelsen genom Andy Nettleton och Sven Junghagen tackade Eva för sin insats som förbundsordförande.
 
Stort tack Eva!
Avtackning Eva
Eva avtackades på plats av Andy och digitalt av Sven
Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...