Hoppa till sidans innehåll

SBF:s stadgar


1 Kap Allmänna bestämmelser
1§ Ändamål
Svenska Biljardförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja och administrera biljardsportens utveckling och utbredning i Sverige samt att företräda svensk biljardsport gentemot utlandet.

Förbundet administrerar i första hand poolbiljard, carambole och snooker.

Förbundets verksamhet ska bedrivas i enlighet med den av stämman beslutade verksamhetsplanen, visionen och värdegrunden.

2§ Sammansättning
Förbundet består av de ideella föreningar som enligt 33§ har upptagits i förbundet som medlemmar.

3§ Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till Union Mondiale De Billiard (UMB), The World Pool Billiards Association (WPA), Confédération Européenne de Billiard (CEB) The European Pocket Billiards Federation, (EPBF), European Billiards & Snooker Association, (EBSA), International Billiards and Snooker Federation (IBSF) samt World Snooker Federation (WSF).

Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.

4§ Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsstämman, extra förbundsstämma och förbundsstyrelsen.

5§ Distriktsorgan
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är SDF.

6§ Medlemskap i förbundet
Varje ideell förening som uppfyller de i 33§ angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i förbundet.

Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 34§.

7§ Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

Förbundsförbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästpåföljande ordinarie förbundsmöte.

8§ Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen.

9§ Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas av medlemsförening och SDF i form av en motion till förbundsmötet.

För bifall till stadgeändring fordras beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster.

10§ Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

11§ Beslut och omröstning
Alla frågor avgörs genom enkel majoritet med undantag av stadgeändring och fråga om upplösning av förbundet, där 2/3-majoritet av antalet angivna röster erfordras. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

12§ Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m.
Förbundsmötet får på förslag av en enig förbundsstyrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i förbundsstyrelsen. Sådan ledamot kan kallas till styrelsemöten och ges yttrande- och förslagsrätt.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Hen får utses till befattning inom förbundsstyrelsen.

13§ Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse.

Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.

14§ Mästerskapstävlingar
Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken – SM, JSM, DM och JDM regleras i respektive grens nationella tävlingsbestämmelser.

15§ Sammansättning av styrelse m.m.
Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande, 6 ledamöter samt 3 suppleanter. Förbundsstyrelsen skall alltid innehålla minst 1 representant från vardera carambole, snooker och pool. I sammansättningen av förbundsstyrelsen skall en jämn fördelning avseende discipliner, kön, ålder, etnicitet och geografisk spridning eftersträvas.

2 Kap Förbundsstämma
16§ Ombud
Förbundsmöte består av ombud för föreningarna.

Förening får sända ett ombud för varje röst, men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Ombud skall styrka sin behörighet att företräda föreningen. Uppgift på ombuds namn skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två dagar före förbundsmötet.

17§ Rösträtt
Vid förbundsstämman har varje förening som betalat medlemsavgift samt ej har förfallna skulder gentemot förbundet, och i övrigt har fullgjort sina skyldigheter mot förbundet och i förekommande fall SDF 1 (en) röst.

Förening som uppfyller ovanstående krav och dessutom under föregående verksamhetsår redovisat fler än 60 medlemmar senast den 31 oktober erhåller en andra röst. Förening kan inte ha fler än 2 (två) röster.

Det åligger förbundsstyrelsen att senast den 1 november upprätta röstlängd för tiden 1 november till 31 oktober. Röstlängd skall utsändas till föreningarna senast den 30 november.

18§ Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmötet är beslutsmässigt när minst 10% av röstberättigade är närvarande och kallelse samt förberedande material skickats ut stadgeenligt.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer förutom ombuden – förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen motion.

Yttranderätt tillkommer RF:s representant och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid förbundsmöte får representanter för föreningar och SDF närvara.

19§ Tidpunkt och kallelse till förbundsstämma
Förbundsstämma (förbundsmöte) hålls vartannat år senast i december månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till stämman utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan och på förbundets officiella hemsida senast tre månader före mötet.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser,
verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande period samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet – vilka skall vara åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande - skall senast tre veckor före publiceras tillgängligt för medlemsföreningarna.

20§ Ärenden vid förbundsstämma
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två ombud att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt två rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gånga två verksamhetsåren.
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de gångna två räkenskapsåren.
8. Behandling av revisorernas berättelse för de gångna två räkenskapsåren.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess förvaltning.
10. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiskt plan för kommande period.
11. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen.
12. Behandling av inkomna motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen.
13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
14. Val på två år av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande.
15. Val på fyra år av tre styrelseledamöter.
16. Val på två år av tre suppleanter.
17. Val på två år av två revisorer och personliga suppleanter.
18. Val på två år av tre ledamöter i valberedningen.
19. Beslut om val av ombud till RIM och erfoderligt antal suppleanter.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av förbundsförbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant

Om arbetstagares valbarhet stadgas i 13§.

21§ Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet avges skriftligen till förbundsstyrelsen och skall ha inkommit senast den 15 oktober mötesåret. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad förening och SDF.

22§ Utseende av ombud till Riksidrottsmötet
Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2§ RF:s stadgar. Ombud skall utses av förbundsmötet eller om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RF samt tillställs de utsedda.

23§ Extra förbundsstämma
Förbundsstyrelsen får sammankalla till extra förbundsstämma om sådan behövs.

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsstämma, när en revisor begär det eller det begärs av medlemsföreningar som tillsammans utgör minst 25% av röstberättigade medlemsföreningar.

När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsstämma skall den inom 14 dagar kalla till sådan stämma att hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista skall vara föreningarna tillhanda senast sju dagar före stämman.

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra förbundsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Extra förbundsstämma får inte äga rum under tid då RIM pågår.

Om sammansättning av rösträtt på extra förbundsstämma samt om beslutsmässighet, yttrande- och förslagsrätt vid sådan stämma, gäller vad som sägs ovan om förbundsstämma.

24§ Valberedningen
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter valda av förbundsmötet. I sammansättningen av valberedningen skall en jämn fördelning avseende discipliner, kön och geografisk spridning eftersträvas.

Valberedningen utser bland sina ledamöter ordförande samt tillsätter sekreterare.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast den 1 juli det år förbundsstämma hålls, skriftligen fråga dem vilkas mandattid går ut, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 september mötesåret, skall valberedningen meddela samtliga medlemsföreningar samt informera SDF vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.

Senast den 1 oktober får medlemsföreningarna till valberedningen avge förslag på personer för valen under 20§ punkterna 14-18.

Senast tre veckor före förbundsstämman skall valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 20§ punkterna 14-18 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.

Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 20§ punkterna 14-18, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som skall förekomma.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsstämman skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

Ledamot får inte delta i diskussioner eller beslut som gäller dem själva, den post ledamoten söker eller det organ posten tillhör.

3 Kap Förbundsstyrelsen
25§ Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är, när förbundsstämma inte är samlad, förbundets beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter jämte tre suppleanter valda av förbundsstämman.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade och om minst 4 ledamöter är ense om beslutet.

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott som utses inom förbundsstyrelsen, till kommitté eller annat organ som har tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta förbundsstyrelsen härom.

26§ Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger förbundsstyrelsen att bland annat.
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsstämmans beslut,
2. verka för biljardsportens utveckling och utbredning inom Sverige samt gentemot utlandet, tillvarata förbundets intressen och företräda Svensk Biljardsport även som härvid följa utvecklingen inom denna sport utomlands och delta i det internationella samarbetet på biljardsportens område,
3. övervaka att RF:s, de internationella förbundens samt förbundets stadgar, regler och tävlingsbestämmelser följs,
4. följa och stödja verksamheten inom föreningarna och hos distrikten samt granska distriktsförbundens verksamhets- och förvaltningsberättelser,
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande period, även i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas förbundsstämman och tillse att av förbundsstämman fattat beslut verkställs inom av förbundsstämman fastställda ekonomiska ramar.
7. handa och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka förbundets ekonomi, förbundsstyrelsen får ej förverka mer än 10 % av det egna kapitalet per räkenskapsår utan beslut av förbundsstämma,
8. utse arrangör för förbundets mästerskapstävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna internationella och nationella tävlingar samt sanktionera svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands,
9. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser,
10. årligen upprätta röstlängd för SDF-möten att gälla för tiden 1 november – 31 oktober,
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli inom av förbundsstämman fastställda ekonomiska ramar,
12. besluta om inval respektive uteslutning av föreningar,
13. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter om vilka föreningar som under kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet,
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
15. på begäran av RS, lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av RIN, DoN eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden,
16. se till att aktuella stadgar, regler och bestämmelser samt övrig för föreningarna relevant information finns tillgängligt på förbundets hemsida,
17. på alla tänkbara sätt hjälpa klubbarna i deras arbete med erforderliga dokument för att bli certifierade föreningar enligt förbundets och RF:s riktlinjer,
18. föra protokoll och erforderliga böcker samt i övrigt sköta löpande ärenden, fastställa erforderliga instruktioner samt fullgöra de skyldighet som enligt dessa stadgar ankommer på förbundsstyrelsen.
19. att aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och i sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet.

27§ Prövnings- och bestraffningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövnings- och bestraffningsrätt enligt 14 och 15 kap i RF:s stadgar.

Med stöd av 14 kap 8§ första stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten avseende samtliga förseelser.

Förbundsstyrelsen får enligt 14 kap 8§ fjärde stycket RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till något av sina beslutande organ.

Beslut i bestraffningsärende kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN).

4 Kap Revisorer och revision
28§ Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer med personlig suppleant valda av förbundsmötet. Minst en av revisorerna ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 1 oktober årligen. Handlingarna skall sedan efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober

5 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
29§ Specialidrottsdistriktförbund
SDF, som är ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom Svenska Biljardförbundets regionala organ i enlighet med förbundets ändamål enligt 1§.

30§ SDF:s namn och indelning
Förening tillhör det SDF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.

Norra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

Östra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Uppland, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland.

Västra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Värmland, Örebro län, Västergötland, Bohuslän-Dal, och Göteborg.

Södra Biljardsportförbundet omfattar RF-distrikten i Småland, Blekinge, Skåne och Halland.

31§ SDF:s sammansättning
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Biljardförbundet och som har sin hemvist inom SDF-distriktets geografiska område.

32§ SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Biljardförbundet fastslagna och av RS granskade normalstadgar för SDF.

Svenska Biljardförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundet att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

6 Kap Föreningarna
33§ Ansökan om medlemskap i förbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, bildandeprotokoll samt konstituerande protokoll. Stadgarna skall vara upprättade på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
2. Föreningen bedriver sådan biljardverksamhet som administreras av förbundet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förenings namn,
5. Föreningen har betalat de avgifter som förbundet i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

34§ Utträde samt uteslutning av förening
Förening som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.

Förening som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskap upphör i sådant fall genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den – trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

35§ Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det SDF inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen.

36§ Rösträtt vid SDF-möte
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.

37§ Åligganden
Förening skall
1. följa RF:s stadgar samt Svenska Biljardförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
2. årligen erlägga fastställd årsavgift,
3. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av RIN avge yttrande till nämnden,
4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt
6. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till förfogande de handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i förbundet.

38§ Medlemmar i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om vägrat medlemskap, uteslutning eller varning skall fattas av föreningsstyrelsen och får överklagas enligt reglerna i kapitel 15 RF:s stadgar.

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningens styrelse. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat. Är arrangören inte ansluten till Svenska Biljardförbundet får medlemmen delta endast om förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet.

Uppdaterad: 03 JAN 2019 14:16 Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Riksidrottsförbundet

 

sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: This is a mailto link