Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Din insats är viktig - Registrera föreningens aktiviteter och hjälp oss nå målet 15 föreningar

Det är VIKTIGT för biljarden att fler biljardföreningar söker LOK-stöd! Vi behöver ha 15 föreningar som söker i år.

I den här artikeln har vi samlat information om vad LOK-stöd är, varför det är viktigt för förbundet och föreningen att ni söker, vad ni kan söka för och hur ni gör.

LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen och kan sökas av alla föreningar som har aktiviteter för sina medlemmar 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns).

För biljarden är väldigt viktigt att fler föreningar söker för sin verksamhet. Vi behöver komma upp i 15 föreningar som söker för minst 10 sammankomster i år. Om vi inte kommer upp i 15 föreningar får vi som tidigast stöd från RF år 2026. Får vi 15 föreningar som söker i år så får vi stöd för år 2024-2025. Storleken på stödet varierar men för den innevarande perioden är det 600 000 kr/år.

Idag syns väldigt få av biljardens aktiviteter i någon statistik och det innebär att vår verksamhet inte syns. Många av er har aktiviteter som ni kan registrera för LOK.

Exempel på aktiviteter ni kan söka för:

 • Veckotävlingar för era medlemmar
 • Medlemsträningar. Har ni t ex medlemstid i hallen på söndagar kan ni söka för detta.
 • Juniorträningar
 • Nationella tävlingar (både de ni arrangerar själva och de ni åker till). Ni söker för era medlemmar som har deltagit. Arrangörsföreningen kan alltså inte söka för alla som har deltagit på tävlingen utan respektive förening söker för sina medlemmar.

En spelare kan vara medlem i flera föreningar. Så flera olika föreningar kan söka för samma person. De kan dock inte söka för samma person för samma aktivitet. Men om t ex en spelare är medlem i BK Stöten och Västerås BS och deltar på Stötens klubbtävlingar på måndagar och Västerås tävlingar på tisdagar går det bra. Det är aktiviteter för respektive förenings medlemmar. Gällande de nationella tävlingarna blir det föreningen som spelaren har licens för som kan söka. Men för alla andra klubbaktiviteter spelar inte licenstillhörighet någon roll.

Deltagare i blandande åldrar
Ni kan alltså söka för aktiviteter med deltagare i blandade åldrar och det behöver inte vara fasta grupper med samma deltagare vid alla tillfällen. Har ni juniorträningar eller juniortävlingar ska ni givetvis söka för dessa aktiviteter men ni kan även söka för aktiviteter där ungdomar och vuxna spelar tillsammans. Ni kan antingen registrera alla som är med på aktiviteten oavsett ålder och får på så sätt statistik på alla som deltar på era aktiviteter, eller så registrerar ni bara de medlemmar som är 7-25 år. Registrerar ni alla så är det bara medlemmar i rätt ålder som rapporteras när ni skickar in till LOK.

 

Varför är det viktigt för förbundet?

Statistik från LOK-stödet används till i princip alla underlag kring hur stor barn- och ungdomsverksamhet de olika förbunden har. Statistiken används både av RF och av andra organisationer.

SBF behöver minst 15 föreningar som söker LOK-stöd för minst 10 sammankomster i år för att vi ska få verksamhetsstöd från RF för år 2024-2025. Men även om ni inte kommer upp i 10 aktiviteter är det viktigt för biljarden och för er själva att ni söker.

Om vi har 15 föreningar som söker LOK för minst 10 sammankomster får vi:

 • Verksamhetsstöd Barn & ungdom på förbundsnivå som innebär att vi kan göra satsningar för att utveckla vår verksamhet för barn och ungdomar. Dessa satsningar vinner hela sporten på i stort. Med verksamhetsstödet från föregående period finansierar vi t ex framtagandet av en ny tränarutbildning som alla kan gå oavsett om du vill träna ungdomar, vuxna eller äldre.
  Vi får stöd från RF i tvåårsperioder. Storleken på det stödet varierar men under innevarande period är grundstödet 600 000 kr per år. Kommer vi upp i 15 föreningar som söker i år så får vi medel för 2024-2025. Kommer vi inte upp i 15 föreningar får vi stöd tidigast år 2026.
 • Projektstöd IF Barn & ungdom att fördela till våra föreningar. Projektstödet motsvarar ungefär tidigare Idrottslyftet och är medel som föreningarna kan söka. Så länge vi inte har 15 föreningar får vi inte själva handlägga stödet till våra föreningar. Våra föreningar får istället söka från en central pott som vi delar med drygt 10 andra förbund (som inte heller anses ha barn- och ungdomsverksamhet utifrån LOK-stödet).
  Vi har inga siffror på hur mycket medel vi skulle få om vi kommer upp i 15 föreningar. Men det blir mer än vad som finns tillgängligt för våra föreningar idag.

Varför är det viktigt för föreningen?

Förutom att det ger ett ekonomiskt stöd till föreningen och föreningen hjälper till så att biljarden kan fortsätta utveckla barn- och ungdomsverksamheten öppnar LOK-stödet upp för många andra möjligheter för föreningen.

Vissa saker kanske inte är aktuella för föreningen idag men kan bli det om 2-3 år. Då kanske föreningen befinner sig i ett läge att ni vill/behöver starta upp en ny biljardhall eller vill köpa in ett nytt bord med hjälp av det anläggningsstöd som finns att söka hos RF SISU distrikten. Den dörren är i princip stängd om föreningen inte tidigare har sökt LOK-stöd. Men bara genom att söka för ett fåtal tillfällen per termin kommer föreningen med i statistiken och får fler möjligheter. Det gäller även ett antal andra stöd hos RF SISU distrikten samt även hos kommunen och andra bidragsgivare. Kan föreningen visa att den bedriver verksamhet för ungdomar finns bidrag att få. Kommuner kan t ex betala ut hyresbidrag.

Skicka in ansökan även om föreningen bara har ett fåtal tillfällen med tre deltagare på varje. Det ger kanske inte ett så stort stöd just nu men det visar att föreningen är igång med aktiviteter och det visar att biljardverksamhet bedrivs runt om i Sverige.

Grundkrav:

 • Minst 3 deltagare 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns) och 1 ledare
 • Minst en timme (inklusive samling)
 • Ansökan görs digitalt via IdrottOnline
 • Bg/pg registrerat i föreningens namn

Det är två ansökningsperioder per år. Den som är aktuell nu gäller aktiviteter genomförda 1 juli-31 december. Ansökan senast 25 februari.

För vårterminen var det sex biljardföreningar som sökte LOK. Vi behöver alltså att ytterligare nio föreningar söker LOK för hösten. Ingen omöjlighet. Ni bedriver verksamhet som är sökbar.

Hur ni gör

Ansökan görs digitalt via IdrottOnline. Det finns en manual och instruktionsfilmer Länk till annan webbplats..
Steg 1: Tilldela roller
Den/de som ska administrera er ansökan/ska sköta närvarorapporteringen behöver vara inlagd med rätt roll i IdrottOnline. För att registrera närvaro behövs t ex rollen LOK-ledare. Läs i manualen vilka roller det handlar om.
>>>Film Redigera medlem Länk till annan webbplats.
Steg 2: Se till att medlemmarna är inlagda i ert medlemsregister i IdrottOnline.
>>>Film lägg in medlemmar Länk till annan webbplats.
Steg 3: Skapa kalender
Under fliken Aktiviteter skapar ni en kalender.
>>>Film skapa Kalender Länk till annan webbplats.
Steg 4: Lägg in aktiviteter i kalendern. OBS! Plats är inte markerat som obligatoriskt men ska läggas in för att aktiviteten ska kunna registreras för LOK-stöd.
Exempel:
• Ni har veckotävlingar på måndagar som startade den 1 augusti och håller på till den 5 december. Då lägger ni in den första tävlingen den 1 augusti och väljer Upprepning till och med den 5 december. Vips, så har alla höstens tävlingar blivit inlagda i kalendern.
• Samma sak om ni har medlemsträningar varje vecka. Lägg in den första träningen för den här perioden (den här perioden avser 1 juli-31 december) och välj att lägga in den som upprepad aktivitet fram till det slutdatum ni har. Därmed behöver ni inte lägga in varje tillfälle separat i kalendern.
• För nationella tävlingar (Carra/pool/snooker tourerna) lägger ni in de datum som är aktuella (de tävlingar som era medlemmar deltar på och där ni har haft 3 st i rätt ålder).
>>>Film Lägg in aktiviteter och personer Länk till annan webbplats.
Steg 5: Lägg till de personer som deltar på aktiviteten
Exempel:
• På era veckotävlingar vet ni t ex att 15 medlemmar brukar vara med relativt ofta. Ni kan då välja att lägga in alla dessa oavsett ålder. Då finns dessa personer inlagda på aktiviteten och ni kan registrera närvaro direkt i appen på plats i hallen. Vid de tillfällen det varit 3 medlemmar 7-25 år med får ni en tumme upp och den aktiviteten går sedan att skicka in när perioden är slut. För de tillfällen när ni inte haft tillräckligt många deltagare i rätt ålder så sparas det endast som statistik ni själva kan använda er av.
• Det är smidigast att lägga in deltagare på aktiviteterna enligt ovan så behöver ni inte göra det varje gång. Dyker det upp någon medlem på aktiviteten som inte är med på listan går det bra att lägga till den personen (listan är alltså inte låst för att lägga till fler medlemmar löpande).
Steg 6: Registrera närvaro
För de aktiviteter som ni redan har haft sedan 1 juli är det enklast om ni registrerar närvaron direkt i IdrottOnline i samband med att ni lägger in aktiviteterna enligt ovan. För aktiviteter som ännu inte genomförts kan ni närvaroregistrera direkt i LOK-appen på plats i hallen. Vill ni inte använda appen loggar ni in i IdrottOnline och rapporterar närvaro när det passar er. Det smidigaste är att löpande registrera närvaron på era aktiviteter men det går bra att samla ihop flera tillfällen och registrera närvaro i efterhand.
>>>Film Närvaroregistrera i IdrottOnline Länk till annan webbplats.
Steg 7: Skicka in ansökan
När terminen är slut loggar ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig in i IdrottOnline och skickar in föreningens ansökan. All närvaro finns då registrerad om man använt sig av appen eller löpande har registrerat närvaron i IdrottOnline. Innan ni skickar in ansökan kontrollerar ni om det finns aktiviteter kvar som inte är registrerade men som ska med i ansökan.
Aktiviteter genomförda 1 juli – 31 december ska vara inskickade senast 25 februari.
>>>Film Skicka in ansökan Länk till annan webbplats.

Behöver ni hjälp

 • På hemsidan under Förening hittar ni all information om LOK-stödet Här finns en manual och länkar till checklistor och instruktionsfilmer.
 • Ni kan också ta kontakt med er RF SISU konsulent så kan han/hon hjälpa er att komma igång.
 • Ni kan även ta kontakt med Sofia på info@biljardforbundet.se så kan hon hjälpa er att komma igång genom att skapa kalender och lägga in aktiviteter. Ni måste dock själva ansvara för att först lägga in era medlemmar i medlemsregistret samt bestämma vem/vilka i föreningen som ska ansvara för LOK-stöd.

Om funktionsnedsättning
För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Här kan föreningen alltså söka för spelare som är 26 år och uppåt.
Det är deltagare med rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.
NPF-diagnoser som t ex ADHD faller inte här under såvida inte deltagaren behöver särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.


Kommunalt verksamhetsstöd
Det som förklarats ovan är det statliga LOK-stödet. I de allra flesta kommuner finns det även ett kommunalt LOK-stöd/verksamhetsstöd. Det kan ha ett lite annorlunda regelverk, t ex att man söker en gång per år och för deltagare i andra åldrar. Men föreningen kan alltså få stöd för samma aktivitet på två ställen.

Publicerad: 2022-10-20

Senast uppdaterad: 2022-10-20

Författare: Svenska Biljardförbundet

Sponsorer

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm