Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Rapport från Föreningskonferensen

Den 24-26 mars samlades ett gäng biljardentusiaster i Göteborg för att lära mer, diskutera och utbyta erfarenheter. Föreningar från Umeå i norr till Malmö i söder var representerade.

Konferensen inleddes kl 18.00 på fredagen med ett pass tillsammans med Elin från Volontärbyrån. Volontärbyrån är en ideell organisation som hjälper personer och organisationer att hitta varandra genom att förmedla ideella uppdrag samt genom utbildningsinsatser för föreningar i frågor om ideellt engagemang. Elin pratade om vad ideellt engagemang är för något, varför personer vill engagera sig och hur uppdrag kan läggas upp. Passet bestod även av att konferensdeltagarna fick diskutera kring borden hur det ser det ut i deras föreningar.

Hur är det med synligheten?

Fredagen fortsatte sedan med ett diskussionspass runt borden med utgångspunkt i vad en ny potentiell medlem möter när han/hon försöker hitta information om föreningen. Vad händer om någon googlar din förening? Vilket resultat kommer upp? Om ni har en hemsida, vilken information finns på den? Osv. När personen väl har kommit i kontakt med er och ska komma till er för första gången – vad möts personen av då? Finns det en skylt på dörren, ger ni information om parkering, vilket bemötande får personen när han/hon kliver in genom dörren? Osv. Det var bra och livliga diskussioner kring borden trots den ganska sena timmen.

Lördag tillsammans med RF SISU Västra Götaland

Lördagen inleddes med att förbundsordförande Andy Nettleton hälsade alla välkomna. Följt av ett kort informationspass kring vad som är aktuellt inom SBF. Här lyftes bland annat hur viktigt det är att föreningarna ansöker om LOK-stöd för sin verksamhet, att det finns medel att söka för att arbeta med biljard 65+ samt information om vår nya grundtränarutbildning där alla föreningar under året får utbilda två tränare gratis.

Bild introduktion

Andy Nettleton och Sofia Asp informerade om vad som är aktuellt inom SBF.

Därefter presenterade RF SISU Västra Götaland under ledning av Malin Kroon Torgersson vad RF SISU distrikten har för uppdrag och på vilka sätt de kan stötta föreningarna. Via Menti fick konferensdeltagarna inleda med att svara på vad de vet om distrikten samt vad de skulle vilja veta mer om. Utifrån det blev det sedan diskussioner runt borden bland annat kring hur en idrottskonsulent från RF SISU kan vara en resurs i föreningen.

RF SISU Västra Götaland var på plats med helt gäng konsulenter under helgen som satt med vid borden och hjälpte till att guida i diskussioner samt förde anteckningar. Stort tack för ert deltagande och engagemang!

Ledarskap i fokus

Efter lunch var det dags för ett pass med fokus på ledarskap. Malin guidade oss genom passet som tog sitt ursprung ur materialet Ledare i fokus.

”Ideellas engagemang och motivation påverkas av hur arbetet i föreningen är organiserat.”
Citat: Aron Schoug ur boken Motivera ideella.

Konferensdeltagarna fick bland annat diskutera hindrande och främjande krafter hos sig själva i sitt ideella engagemang samt vad som skulle kunna göras för att ta bort eller minimera de hindrande krafterna och vad som kan göras för att främja de drivande.

Bland de drivande krafterna kom det bland annat fram:

 • Att uppleva gemenskap och få skratta ihop
 • Möjlighet att få växa, både själv och andra
 • Hjälpa andra att utvecklas

Bland de hindrade krafterna återfanns bland annat

 • Tidsbrist
 • Att inte få använda sina styrkor
 • Bristande styrning och struktur

Hur kan vi minimera de hindrande krafterna och främja de drivande?

 • Ha en öppen dialog i föreningen kring vad man kan hjälpa till med
 • Kompetensutveckla de vi har
 • Förklara för medlemmarna vilka förutsättningar som föreningen har
 • Specificera upp innehållet i uppdragen och tidsbegränsa dem
 • Involvera de yngre

Med utgångspunkt i att ”Ta hand om det vi har” blev det diskussioner kring hur föreningen kan skapa förutsättningar för att levandehålla en attraktiv verksamhet och finns det saker som föreningen skulle kunna göra för att göra verksamheten ännu mer attraktiv.

Några nedslag ur diskussionerna:

 • Hålla hallen attraktiv, investera i nya tillbehör
 • Sociala aktiviteter, klubbmiddagar, jultävlingar
 • Anpassa tävlingsformerna utifrån föreningens behov. Exempel från en förening är t ex att de infört lagtävlingar för att stärka gemenskapen.
 • Sprida och dela med sig av sin kunskap
diskussioner

Helgen bestod till stor del av diskussioner och erfarenhetsutbyten runt borden kring de olika ämnen som konferensen behandlade.

Valbara pass under eftermiddagen

Därefter blev det valbara pass där deltagarna under det första passet fick välja mellan Barn- och ungdomsverksamhet eller Bestraffningsrätt. Tobias Andersson, barn- och ungdomsansvarig i förbundsstyrelsen, och Jörgen Sandman, anställd projektledare med bland annat ansvar för barn och ungdom, informerade om vad som är på gång inom förbundet med bland annat tre stycken nya nationella ungdomstävlingar. I det andra rummet höll Sven Junghagen, vice ordförande i förbundsstyrelsen, ett uppskattat pass om bestraffningsreglerna inom den svenska idrottsrörelsen.

Dagen avslutades med valbara pass med grenkommittéerna.

Värdegrund och vad föreningen står för

Söndagen inleddes med ett pass om värdegrund och vad föreningen står för. Deltagarna fick bland annat reflektera över hur de som förening vill bli omtalade. Några exempel som kom upp:

 • Bra sammanhållning
 • Bra ungdomsverksamhet
 • Ni har en välkomnande miljö
 • Hallägaren: ”Den här klubben är värdehöjande för oss”
Hur vill vi bli omtalade

Livliga diskussioner kring "Hur vill bli omtalade?"

En värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Du som är aktiv i en förening kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt sätt att vara, både som aktiv och som ledare. Det handlar om att se till att det du säger och det du gör går i linje med det värdegrunden står för. En värdegrund fungerar om den hålls levande på alla plan. Värdegrunden skapar en trygghet i föreningen för både ledare och medlemmar. Deltagarna fick reflektera i grupper över vad värdegrund innebär i konkreta beteenden för ledare, tränare och medlemmar i deras föreningar. Om det är något som föreningen behöver utveckla, förstärka eller förändra i sin nuvarande värdegrund samt hur föreningen följer upp att värdegrunden efterlevs.

Malin om värdegrund

Malin Kroon Torgersson från RF SISU Västra Götaland guidade oss igenom flera av helgens pass. Här har deltagarna via Menti fått svara på "För mig betyder ordet värdegrund".

Framtidsdiskussioner

Efter en fikapaus blev det framtidsdiskussioner kring föreningar och geografisk spridning, antalet medlemmar och om de är några specifika målgrupper vi ska fokusera extra på samt hur vi kan få ett större inflöde av nya till sporten. Diskussionerna och inspelen från de här diskussionerna är viktiga till förbundsstyrelsens kommande arbetet med förbundsutvecklingsplanen som skall lämnas in till RF till hösten. Det kom bland annat fram att åldersfördelningen bland våra medlemmar är bra, att den bör motsvara hur åldersfördelningen ser ut i Sverige och att vi därmed ska satsa på att öka antalet medlemmar generellt och inte för specifika åldersgrupper. Att öka antalet unga medlemmar ansågs fortsatt som viktigt. Likaså att göra satsningar på att öka jämställdheten samt arbeta för att nå fler äldre.

Sista passet

Efter energipåfyllnad i form av lunch var det dags för konferensens sista del. Här fick konferensdeltagarna välja mellan ett pass om anläggning eller ett pass om trygg idrott. Trots en helg full av information och diskussioner fanns energin kvar under dessa sista pass med fortsatt givande diskussioner kring borden.

Stort tack till alla som deltog under helgen och gjorde den till en givande och utvecklande helg för Svensk biljard!


Om föreningskonferensen:
SBF bjuder vartannat år in till en föreningskonferens där vi under en helg diskuterar och lär oss mer kring olika ämnen. Innehållet i konferensen utgår från den strategi och verksamhetsinriktning som förbundsstämman beslutat om samt det som är aktuellt inom biljarden och den svenska idrottsrörelsen. Samtliga föreningar har möjlighet att skicka två deltagare på konferensen. Vi flyttar runt konferensen i Sverige. Den här gången var vi i Göteborg. Tidigare har vi bland annat varit i Uppsala och Malmö.

Publicerad: 2023-04-06

Senast uppdaterad: 2023-04-11

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm