Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Bidrag att söka för att utveckla verksamhet för vuxna

Bild

Vill din förening starta upp eller utveckla verksamhet för vuxna som inte primärt spelar biljard för att delta i den nationella tävlingsverksamheten?

Över 70% av våra medlemmar är vuxna spelare som inte i någon större utsträckning deltar i den nationella tävlingsverksamheten. Det är en viktig målgrupp inom biljarden. I våras genomförde vi en kartläggning av dessa i form av enkät i syfte att få veta mer om vad målgruppen efterfrågar för aktiviteter. (Med vuxna menar vi spelare 26 år och äldre)

På frågan Varför spelar du biljard idag var de två vanligaste svaren ”Utveckling, jag spelar för att bli bättre” samt ”Det sociala, jag har många av mina vänner i hallen”. Det här är två delar att ta fasta på för föreningar som vill utveckla sin verksamhet. Genom att skapa verksamhet som målgruppen efterfrågar kan vi locka fler samt få spelarna att stanna kvar länge i föreningen. Ni får fler medlemmar och blir fler som kan engagera er i föreningen.

Organiserad träning samt nybörjartävlingar

På frågan om vilka aktiviteter som saknas i föreningen idag angav majoriteten organiserad träning samt nybörjartävlingar.

Många av respondenterna menar även att organiserad träning kan ge ett uppsving för de lokala tävlingarna genom att fler kan tänka sig att vara med och tävla när de har blivit bättre på att spela.

Ur både rekryterings- och behållasynpunkt är nybörjarkurser samt organiserad ledarledd träning en viktig del. Att som nybörjare få lära sig grunderna och få träna tillsammans med andra på samma nivå gör att fler väljer att fortsätta spela. Även för de som spelat lite längre är organiserad träning efterfrågat. De allra flesta vill utveckla sitt spel. Träningen blir dessutom en del i den sociala samvaron som skapar engagemang och vilja att stanna kvar i föreningen.

I slutet av förra året blev vår nya Grundtränarutbildning klar. Alla föreningar får under 2023 via återstartsstödet utbilda två tränare gratis. Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av en tränarroll, oavsett gren och vilken målgrupp du vill träna. Alla som har genomfört utbildningen får även ett förslag på upplägg för en biljardkurs i pool för nybörjare.


Vad föreningen kan söka för

Föreningar kan söka bidrag för att starta upp eller utveckla verksamhet för målgruppen vuxna. Ni kan t ex söka för:

 • Anordna organiserad ledarledd träning/Nybörjarkurser
 • Starta upp eller utveckla klubbtävlingar som riktar sig till spelare på en lägre nivå. Titta gärna på andra format, exempelvis kortare distanser, enklare spelformer, lagtävlingar.
 • Rekryteringsaktiviteter, t ex utbyte med en annan idrottsförening eller aktivitet där medlemmar tar med sig en kompis/släkting till hallen

Ni kan till exempel få bidrag för

 • Marknadsföring
 • Bordshyra
 • Fika
 • Eventuellt ledararvode
 • Inköp av priser

Ansökan

Ansökan gör via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ni ska välja SBF Återstartsstöd IF 2022/2023.
Sista dag för ansökan är den 25 oktober.
Vi hanterar ansökningarna löpande. Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att de uppfyller syftet med stödet och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inskickad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd.
Förening kan ansöka om max 10 000 kr.

Utbetalning kan endast ske till ett konto som är registrerat i föreningens namn.

För att få stödet måste föreningen:

 • ha laddat upp sina senaste årsmöteshandlingar i IdrottOnline under Årsrapporter/Föreningsrapporter
 • ha betalat sin årsavgift för 2023
 • ha återrapporterat tidigare beviljade stöd

Återredovisning

Alla beviljade aktiviteter ska återrapporteras i Idrottsmedelapplikationen senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Syftet är att redovisa hur beviljat stöd har använts samt vilka effekter det fått eller förväntas få.

Förening som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget blir återbetalningsskyldig.

Publicerad: 2023-09-29

Senast uppdaterad: 2023-10-26

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm