Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på en spelare

Projektstöd IF Barn & ungdom & Para

Alla biljardföreningar som vill starta upp verksamhet eller som redan bedriver barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att ansöka om Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott. Precis som förra perioden gäller att ansökan för SBFs föreningar sker till RF samt att ansökan sker vid specifika ansökningstillfällen. Var därför ute i god tid om ni vill söka projektstöd.

Syfte, mål och målgrupp för Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott


Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Projektsumman som beviljas är normalt i storleksordningen 5 000 - 25 000 kr. Endast i undantagsfall beviljas högre projektsummor.

Sökbara områden

Det finns tre områden som din förening kan söka stöd inom:

 • Uppstart och rekrytering
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning via förbundet
 • Segregerade områden (endast vid ansökan 15 sept 2024) Läs mer

Uppstart och rekrytering

Projekt kan sökas för att skapa möjlighet för barn och ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning att hitta till och få vara med i idrotten.

Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

 • Uppstart av ny förening eller verksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning.
 • Rekryteringsinsatser. Projekt som riktar sig särskilt till grupper av barn och ungdomar som er förening inte når idag prioriteras, till exempel barn och ungdomar med annan etnisk tillhörighet, låg socioekonomi, funktionsnedsättning eller normbrytande sexuell läggning.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor med utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga idrottsliga resultat.

Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer framtagna av SBF, eller utveckling av egna tränings- och tävlingsformer i er förening för att uppnå målbilden.
 • Köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga verksamheten efter barn och ungdomars och eller personer med funktionsnedsättnings behov (ej ersättning av gammalt material eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper).
 • Utveckla eller implementera tydliga strukturer och rutiner i föreningen för att hantera och förebygga otrygghet. Arbetet ska utgå från innehållet på Kunskapswebben för trygg och inkluderande idrott.

Utbildning via förbundet

Er förening kan söka utbildningsbidrag på 50 procent av deltagaravgiften för era barn- och ungdomstränare inom:

 • Tränarutbildningar inom ramen för ert specialidrottsförbunds utbildningsstruktur (SBFs grundtränarutbildning)
 • Kompetenshöjande mötesplatser som arrangeras av ert specialidrottsförbund.

Ni kan till exempel söka stöd för vår Grundtränarutbildning. Ta kontakt med SBF för mer information gällande eventuella mötesplatser som är aktuella för just er förening.

Bild från IOL om ansökan

Ansökan

Ansökan görs via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline.

Medlen heter "(Endast 10 idrotter)"

Ansökan ska göras innan ni påbörjat projektet.

I ansökan ska ni ange hur många deltagare ni förväntar er att nå.
Om ni vill arrangera prova på-aktiviteter är det ett tak på max fem tillfällen om det handlar om samma lokal och samma grupp av barn och ungdomar.

Ansökningstillfällen

Följande ansökningstillfällen gäller:

 • 15 februari 2024
 • 15 maj 2024
 • 15 september 2024
 • 15 februari 2025
 • 15 maj 2025
 • 15 september 2025

Efter sista datum för varje tillfälle får ni normalt besked om ni beviljats medel inom 14 dagar.

Återrapport

Senast en månad efter projekts slutdatum ska en återrapport lämnas in via Idrottsmedel i IdrottOnline. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter projektets slutdatum beviljas inga nya medel. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

Ansökan för SBFs föreningar handläggs av RF. Vid frågor kan ni kontakta RF på projektstodforening@rfsisu.se. Ni kan även kontakta oss på info@biljardforbundet.se om ni vill bolla idéer eller har några frågor.

Läs mer om projektstöd IF på RF:s hemsida Länk till annan webbplats.

Avgränsningar

Projektstöd IF är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel beviljas inte.
• Material. Projektmedel beviljas inte för inköp av material för ordinarie verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis medlems- eller träningsavgifter.

Projektstöd IF barn & ungdom via distrikten

Ni kan även söka projektstöd hos ert RF SISU distrikt

Inkludering av underrepresenterade grupper

Ni kan söka stöd för

 • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • Att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Ni kan söka stöd för

 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • Att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
 • Idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar.

Läs mer på ditt distrikts hemsida eller ta kontakt er idrottskonsulent på distriktet.

Anläggningsstöd

Hos distriktet kan ni fortsatt även söka projektstöd till anläggningssatsningar.

Läs mer om bidrag på rf.se Länk till annan webbplats.


Publicerad: 2024-03-15

Senast uppdaterad: 2024-06-27

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm